Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol

WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
KULTURA BEZ GRANIC 2016
Dziękujemy Artystom oraz wspaniałej publiczności, dzięki którym był to wspaniały wieczór!
Kultura bez Granic
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!

AKTUALNOŚCI
sza
Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.
Podpis
POLECAMY:

Ćwiczenia manewrowe - Baza Paliw Nr 22 w Małaszewiczach

Ćwiczenia manewrowe - Baza Paliw Nr 22 w MałaszewiczachDnia 30 listopada 2016 roku na terenie zakładu dużego ryzyka OLPP -  Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach odbyły się ćwiczenia manewrowe. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w  zewnętrznym  planie operacyjno-ratowniczym . Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji


Podziękowania od ZOSP

Podziękowania od OSP


XIV Sesja Rady Gminy Terespol

XIV Sesja Rady Gminy Terespol

W dniu 24 listopada 2016 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.  Następnie Rada Gminy Terespol  zatwierdziła stawki podatków, które obowiązywać będą od 2017 roku na terenie gminy Terespol oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, które  pozostają na tym samym poziomie jak w 2016 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

1) selektywny - 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

2) nieselektywny- 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

W trakcie posiedzenia Sesji na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mieczysława Romaniuka zostało złożone pismo pn. „SPRZECIW WOBEC ZACHOWANIA RADNEGO” dotyczące Radnego Gminy Pana Łukasza Draguna  pod którym  podpisali się  Sołtysi Gminy Terespol (17 os.)  apelujący o zachowanie godne funkcji radnego, praworządne działania oraz poszanowanie godności innych. (Treść pisma w załączeniu.)

Podczas posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 •  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie ochrony, rewitalizacji zabytków gminnych oraz ich promocji.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku.
 • w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Terespol.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.
 • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Terespol na lata 2016 – 2018”.
 • w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego na uchwałę Nr XIII/108/16 Rady Gminy Terespol z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.

 

Dwie uchwały znajdujące się w porządku obrad posiedzenia Sesji w sprawie zmiany uchwały XXXIV/234/14 Rady Gminy Terespol z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3310) oraz  w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic na terenie Gminy Terespol złożone przez grupę sześciu radnych: Gabriela Gryciuka, Jarosława Wasila, Łukasza Draguna, Jolantę Gawryluk, Edytę Wójcik, Arkadiusza Kędzierawskiego w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym o zwołanie sesji nadzwyczajnej, które  wprowadzone zostały  do porządku obrad Sesji zwyczajnej nie uzyskały poparcia  wymaganej liczby głosów.

Uczestniczący w posiedzeniu Sesji mieli również możliwość wysłuchania  Pana Michała Jodełko pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który  przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. (Prezentacja multimedialna w załączeniu.)

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


NIŻSZE PODATKI W GMINIE TERESPOL

Podatki 24 listopada 2016 r. Rada Gminy Terespol uchwaliła stawki podatkowe na 2017 r.
Obniżono stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz garaży, budynków gospodarczych i stodół. Pozostałe stawki nie zostały zmienione, pozostaną na poziomie z 2016 r.    
Chcąc zachęcić przedsiębiorców z branży transportowej do inwestycji na terenie gminy Terespol, znacząco obniżono stawki podatku od środków transportowych. Dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton uchwalone one zostały na poziomie minimalnym. Natomiast dla pozostałych pojazdów uchwalono stawki na poziomie połowy stawek ustawowych.
Stawki podatku rolnego oraz leśnego również ulegną obniżeniu poprzez zastosowanie stawek ustawowych. Odstąpiono od wprowadzania na terenie gminy opłaty miejscowej oraz od posiadania psów.

Uchwały określające wysokość tych stawek są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce URZĄD GMINY->WZORY DOKUMENTÓW->Referat Finansowo-Podatkowy


MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOL

Kliknij aby powiększyć


INFORMACJA
Gminne Centrum Kultury

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

/images/news/floriany_2016.jpg

http://floriany.pl/


OBCHODY 98 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL

Kliknij aby powiększyć„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

 J.Piłsudski


11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Oddając szacunek świętom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.

>>> Galeria zdjęć <<<

W tym roku rocznica odzyskania niepodległości w Gminie Terespol obchodzona była w Neplach. Uroczystości rozpoczęły się o 12.00 Mszą św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Bezpośrednio po Mszy, w rytmie pieśni „Pierwsza Brygada” nastąpił przemarsz i złożenie wieńców pod Kopcem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez delegacje: służb mundurowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Terespol, Radnych Powiatu Bialskiego, Dyrektorów Szkół z Małaszewicz, Kobylan i Nepli, Bractwa Kurkowego oraz Radnych, Sołtysów i mieszkańców Gminy Terespol. Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości został odczytany list okolicznościowy od Wicemarszałka Województwa Lubelskiego dr Krzysztofa Grabczuka. Całości uroczystych obchodów dopełniła dekoracja kotylionem wszystkich zebranych oraz wystrzał z armaty, który zakończył część oficjalną. Czytaj więcej...


Projekt Budżetu Gminy na 2017 r.

projekt budżetu     Projekt Budżetu Gminy na 2017 r.


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, www.ugterespol.bip.lubelskie.pl  w zakładce Budżet Gminy / 2016, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnia prognoza finansowa z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć.

Wszelkie opinie i uwagi dotyczące budżetu planowanego na kolejny rok prosimy kierować do Skarbnika Gminy p. Wiesławy Szymańskiej pod numer tel. : (83) 411-20-21,      411-20-23 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 730 - 1530, do dnia 30.11.2016 r.


O G Ł O S Z E N I E

Obrazy newsów: herb_2013.pngODWOŁANIE

WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

SOŁTYSA SOŁECTWA BOHUKAŁYO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w związku z wycofaniem rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa sołectwa Bohukały z dniem 14 listopada 2016 r. odwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Bohukały zwołane Zarządzeniem Nr 54/16 z dnia 7 listopada 2016 r. na dzień 12 grudnia 2016 r. godz. 16.30, w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESPOL W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESPOL W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

(dot.miejscowości: Lebiedziew, Małaszewicze Małe, Kołpin Ogrodniki, Koroszczyn, Lechuty Małe, Michalków)

Wójt Gminy Terespol informuje, że od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Wobec powyższego zgodnie z art. 6 ww. ustawy uprawnieni do udziału we wspólnocie, mogą składać do Starosty Bialskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Jednocześnie informuje się, że Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały
z tej wspólnoty tzn. właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym,

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2016r.

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Terespol lub Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej albo pobrać ze strony www.gminaterespol.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska.

Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa powyżej, starosta wydaje decyzję
o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.

Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol w pok. 26 I piętro.

/images/pdf.gifWniosek o ustalenie, które nieruchomości stanowi wspólnotę gruntową oraz o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej

WÓJT GMINY TERESPOL


GALERIA ZDJĘĆ Z 98 OBCHODÓW ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Neplach - 11.11.2016

http://gck.gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_80/dsc_0141_t2.jpg


PLASTIK NIE DO PIECA - PIEC NIE DO PLASTIKU

/images/news/plastik_nie_do_pieca_-_piec_nie_do_plastiku.jpg


O G Ł O S Z E N I E

Obrazy newsów: herb_2013.png


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
SOŁTYSA
SOŁECTWA BOHUKAŁY

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.30, w świetlicy wiejskiej w Bohukałach odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bohukały w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1) otwarcie obrad Zebrania Wiejskiego;
2) stwierdzenie prawomocności Zebrania;
3) wystąpienie Wójta Gminy Terespol;
4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
5) przeprowadzenie wyborów Sołtysa;
6) wolne wnioski;
7) zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

 

 


ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W KOBYLANACH

Ślubowanie uczniów klas I - to wydarzenie w Zespole Szkół im.Orła Białego w Kobylanach pierwszaki świętowały w środę 26 października br. W odświętnej atmosferze, przy specjalnie przygotowanych na ten dzień dekoracjach, w obecności całej szkoły, licznie zgromadzonych rodziców  i przy wprowadzonym sztandarze szkoły uczniowie klas I złożyli ślubowanie, w ramach którego zobowiązują się być dobrym uczniem, dbać o honor szkoły, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych. Następnie każde dziecko zostało pasowane na ucznia przez Panią Dyrektor za pomocą specjalnego drewnianego ołówka, która to czynność symbolizuje przyjęcie w poczet uczniów.

Część artystyczna rozpoczęła się polonezem w wykonaniu pierwszaków i kilku par z klasy drugiej występujących gościnnie. Każdy uczeń przedstawił się wszystkim w kilku słowach, były wiersze,  piosenki oraz scenki z życia starszego pokolenia.

Pan Wójt przekazał każdemu uczniowi klasy I plecak, a dla całej klasy bramki do grania w sali gimnastycznej i komplet rakietek do badmintona. Bardzo dużą rolę w organizacji święta odegrali rodzice, którzy wręczyli Pani Dyrektor własnoręcznie upieczony tort i przygotowali poczęstunek dzieciom.

Ślubowanie

ALBUM ZDJĘĆ

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
GMINNY PORTAL MAPOWY
Gminny Portal Mapowy
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY DEKLARACJA
ODPADY
Czyste powietrze - informacja dla mieszkańców.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Prawa Pacjenta
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS