Z administratorem strony Gminy Terespol można skontaktować się poprzez:
  • Bezpośrednie wysłanie e-maila na adres lub jkijuk@gminaterespol.pl.
  • Wysłanie znajdującego się poniżej formularza. Jego treść zostanie dostarczona za pośrednictwem e-maila.


Urząd Gminy Terespol
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany
21-540 Małaszewicze
Telefon: (83) 411 20 00
Faks: (83) 411 20 09
e-mail: sekretariat@gminaterespol.pl

NR KONTA BANKOWEGO:
PKO BP: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228


Godziny pracy:
7.30-15.30 od poniedziałku do piątku

Wyświetl większą mapę
Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Terespol z siedzibą przy pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

-  Imię, nazwisko, adres e-mail– w przypadku przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych korespondencji z naszym Urzędem Gminy Terespol poprzez formularze kontaktowe lub poprzez rejestrację w  Bezpłatnym Systemie Informowania i Ostrzegania SMS z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Wójt Gminy Terespol, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany,

2. Administrator wyznaczył Panią Danutę Wowczeniuk  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną: dwowczeniuk@gminaterespol.pl lub telefonicznie 83 411 20 41

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4.Wójt Gminy Terespol nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji oferowanych usług.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wycofania zgody
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.