MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

V Konkurs Historyczny O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH BOHATERACH NIEZŁOMNYCHDrukuj

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 31/01/2023 14:01:18

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren powiatów parczewskiego i radzyńskiego zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, pozyskanych na obszarach powiatów bialskiego oraz włodawskiego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w urzędach miejskich w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Włodawie oraz urzędach gmin na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

WOJEWODA LUBELSKI Lech Sprawka
DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 stycznia 2023 r.

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA -> http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/388/

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLIDrukuj

 • 27/01/2023 08:09:52

Rekrutacja do przedszkoli,
szkół podstawowych na rok 2023/2024

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol, od 6 do 24 lutego 2023 roku rozpoczyna się:
• rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024;
• rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 jednostek oświatowych Gminy Terespol.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - zgodnie z:
Uchwałą Nr XVII/151/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol
Uchwałą Nr XVII/152/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol;
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego: zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.

BUDŻET NA ROK 2023 UCHWALONYDrukuj

 • 23/01/2023 11:50:57

W dniu 28 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się jedna z najistotniejszych sesji w roku, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Głównym punktem obrad podczas posiedzenia XXVI Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Na sesji zostały przedstawione pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2023-2026;
 • w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2023 rok;
 • w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Podczas posiedzenia Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.

Radni Gminy Terespol, zdecydowaną większością głosów, podjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.

Zgodnie z przyjętym budżetem:

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 47.555.352,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 35.922.336,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.633.015,97 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie
66.936.594,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.236.232,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33.700.361,04 zł.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023;
 • w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania dodatku za wychowawstwo nauczycielom w grupach przedszkolnych;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Terespol;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/59c94f32-0784-4b81-bb2a-4b433308eee3

XXV SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 23/01/2023 11:45:40

W dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
● w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz ich rodziców;
● w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2023 roku;
● w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2023 roku;
● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;
● w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;
● w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Terespol;
● zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze", w tym trybu konsultacji;
● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości;
● w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Koroszczyn;
● w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
● w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
● w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
Podczas posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy Terespol Rada Gminy wyraziła następujące opinie:
● w sprawie stawek podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od podejmowania uchwały i przyjęcie stawek na poziomie ustawowym;
● w sprawie stawki podatku leśnego na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od podejmowania uchwały i przyjęcie stawki na poziomie ustawowym;
● w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty;
● w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty;
● w sprawie opłaty reklamowej na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/5145208c-39fb-432a-be58-1f06f0475d1d

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGODrukuj

 • 18/01/2023 15:11:29

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZMIANY W 2023 ROKU

Dnia 30 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2832).

Wprowadziło ono stawkę, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r., w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2023 r. - 1,20 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje tylko producentom  rolnym tj. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

 • W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.
 • W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

 

W roku 2023 wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do 28 lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.:

- w I terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

- w II terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

Kwota zwrotu podatku ustalona jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w  2023 r. (1,20 zł), nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Terminy zwrotu podatku: 

 • 03 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 02 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów (Wójt Gminy Terespol). 

NOWE DRUKI można otrzymać w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 5 lub na stronie internetowej https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce: Urząd Gminy - Wzory dokumentów-Referat finansowo-podatkowy- Deklaracje i wnioski 2023 rok.

Podatek będzie zwracany  na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

INFORMACJADrukuj

 • 18/01/2023 08:36:51

INFORMACJA

BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W NEPLACHDrukuj

 • 18/01/2023 08:32:00

W dniu 16 stycznia br. w Urzędzie Gminy Terespol pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Iwaniuka, a PRB”ELBUD” reprezentowaną przez Dyrektora Eliasza Pietraszuka została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Krótkiej w Neplach. Wartość inwestycji  - 134057,48 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót:

 • budowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej o powierzchni 234,35 m2, wraz ze zjazdami
  i dojściami do furtek;
 • przebudowa linii energetycznych nN na działce nr 138;
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu;
 • wykonanie oznakowania;
 • obsługa geodezyjna;
 • wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej całego zadania.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SPOTKANIE OPŁATKOWEDrukuj

 • 16/01/2023 14:18:58

SPOTKANIE OPŁATKOWEW piątek 13 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy przybyli przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządów lokalnych, instytucji, służb, kół gospodyń wiejskich, kół przyjaciół rozgłośni i innych organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania regionalny portal informacyjny Podlasie24.pl oficjalnie ogłosił laureatów dorocznego plebiscytu „Top Regionu”.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

http://podlasie24.pl/miasto-siedlce/region/laureaci-plebiscytu-top-regionu-2022-36d4f.html

MLEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTYDrukuj

 • 13/01/2023 09:06:17

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.

Nowi emeryci i renciści

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od   stycznia 2023   r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Osoby, które mają już plastikową legitymację emeryta-rencisty

Wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Dotychczasowa legitymacja (plastikowa karta) nadal jest ważna. Zachowuje ona swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Aplikację mObywatel można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Po zakończonej instalacji należy wybrać opcję „dodaj dokument” i wyszukać na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie internetowej mObywatel.

jak_aktywowa_mlegitymacj

WZNOWIENIE WPŁAT NA ZAKUP WĘGLA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 12/01/2023 14:00:50

WZNOWIENIE WPŁAT NA ZAKUP WĘGLA W GMINIE TERESPOL
UWAGA! ZMIANA CENY – 1900 ZŁ ZA TONĘ!

https://gminaterespol.pl/images/koparka_eko_bug2023.jpgW związku z utrzymującymi się trudnościami w pozyskiwaniu węgla (orzech)  od Spółki węglowej PGE Paliwa na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, Minister Aktywów Państwowych wyznaczył LW Bogdanka jako spółkę wspomagającą dostawy węgla na potrzeby mieszkańców Gminy Terespol.
 W dniu 11.01.2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. w Bogdance, a Gminą Terespol na dostawy węgla.
W bieżącym roku węgiel będzie odbierany przez Gminę Terespol od 2 dostawców tj. PGE Paliwa sp. z o.o.(groszek) i LW Bogdanka S.A.(orzech). Po przeprowadzeniu ponownej kalkulacji od 12 stycznia 2023 r. wzrasta cena węgla z 1800,00 zł do 1900,00 zł za 1 tonę. Cena węgla nie obejmuje transportu do posesji.

W związku z tym gmina Terespol
od dnia 12 stycznia do 31 stycznia 2023 roku
wznawia przyjmowanie wpłat na zakup węgla w 2023 roku.

Zamówienia będą składane do w/w podmiotów na podstawie dokonanych wpłat przez mieszkańców. Sprzedaż węgla odbywać się będzie według kolejności dokonanych wpłat.
Zasady sprzedaży węgla:
1. Złożenie wniosku na zakup węgla po preferencyjnych cenach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Wpłata na konto bankowe o numerze: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP S. A. przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Terespol. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby która złożyła wniosek i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla, jego  ilość i sortyment tj. groszek lub orzech.
3. Punkt dystrybucji węgla w gminie Terespol - Spółka EKO - BUG  w Kobylanach, ul. Słoneczna 7, (tel. 833751539, kom. 601362806)
4. Po opłaceniu proszę czekać na telefon ze Spółki z informacją o terminie odbioru węgla  (faktura przy odbiorze). Cena węgla nie obejmuje transportu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 11/01/2023 14:54:50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości (Małaszewicze), stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 11/01/2023 14:53:10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości (Kobylany), stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO - KONSULTACJE SPOŁECZNEDrukuj

 • 09/01/2023 13:41:31

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2023-2030.

W związku przystąpieniem do opracowywania strategii rozwoju ponadlokalnego, będącej wspólną strategią dla następujących gmin: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.

Ze względu na fakt, że strategia obejmuje wszystkie ww. gminy, konsultacje są prowadzone przez Lidera Porozumienia (czyli gminę Tuczna) który będzie zbierał uwagi od przedstawicieli i mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład partnerstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych dokumentach:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuczna: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-aktywne-pogranicze.pdf

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022–2030: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/strategia-aktywne-pogranicze.pdf

Formularz składania uwag: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/formularz-konsultacyjny.docx

Klauzula RODO: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/klauzula-rodo.pdf

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałychDrukuj

76,040,256 unikalne wizyty