MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 28/05/2024 11:53:44

Wójt Gminy Terespol dokonuje zmiany w treści „Ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy Terespol” zamieszczonego w dniu 16 maja 2024 r. poprzez wykreślenie błędnie wpisanej działki numer 907 w ostatniej pozycji w kolumnie „Nr działki/obrębu/powierzchnia (ha)”. Przedmiotowa działka została już wpisana w tej samej kolumnie w pierwszej pozycji.

W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy Terespol, uwzględniając powyższy zapis.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
1. stronie internetowej Gminy Terespol www.gminaterespol.pl w zakładce „Przetargi”;
2. stronie BIP Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl w „Przetargi i ogłoszenia / Przetargi (nieruchomości i inne) / Ogłoszenie o przetargu / data ogłoszenia: 2022-05-16”;
3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol

XV EDYCJA KONKURSU „PIĘKNE, BO BIALSKIE”Drukuj

 • 27/05/2024 15:01:09

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w bieżącym roku organizuje XV edycję Konkursu „Piękne bo bialskie” w dwóch kategoriach:

 1. Gospodarz Roku
 2. Najpiękniejszy Ogród Roku

Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego; kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców; pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; pobudzanie aktywności gospodarczej; zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu bialskiego i utrzymanie ładu przestrzennego.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 10.06.2024r. w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany pok. nr 1.

>>> Ragulamin Konkursu <<<

>>> Formularz zgłoszenia <<<

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 27/05/2024 12:59:12

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 17/05/2024 13:59:12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

I SESJA RADY GMINY KADENCJA 2024 – 2029Drukuj

 • 16/05/2024 11:32:16

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się I Sesja Rady Gminy Terespol inaugurująca IX kadencję organów samorządu gminnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady otworzył, stwierdził ich prawomocność i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – Radny Senior Janusz Semeniuk. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Terespolu Agnieszka Bogusz wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym Rady Gminy Terespol oraz Wójtowi Gminy Terespol na kadencję 2024-2029.

Następnie Radny senior odczytał rotę, po czym piętnastu radnych złożyło ślubowanie. W drodze głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Terespol został Łukasz Dragun. Następnie Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk złożył uroczyste ślubowanie. Porządek inauguracyjnej sesji zakładał również wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol. Został nim w drodze głosowania tajnego Arkadiusz Kędzierawski.Nowo wybrana Rada zmieniając w trakcie sesji porządek obrad podjęła również uchwały o wyborze Składów osobowych komisji Rady oraz ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.

Mimo zgłoszenia się do prac w komisjach większości radnych, Rada zdecydowała o ograniczeniu ich składu i o wyborze poszczególnych członków. Trzech radnych w ramach protestu na takie działania złożyło rezygnacje z zasiadania w komisjach.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/3e7586e1-6da5-4ca7-8784-3771cf528042

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 10/05/2024 12:58:22

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach

Wójt Gminy Terespol ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol:

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=162&action=details&document_id=2022259

ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2018 – 2024 WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 10/05/2024 12:55:57

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Było to ostatnie posiedzenie Rady w kadencji 2018-2024, podczas którego zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka.
Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2023 było poprzedzone:

 • przedstawieniem przez Wójta Gminy Krzysztofa Iwaniuka raportu o stanie Gminy Terespol
  za 2023 rok,
 • dyskusją nad raportem.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport o stanie Gminy Terespol za 2023 rok został przekazany Radzie Gminy w ustawowym terminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Mieszkańcy Gminy Terespol nie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na temat raportu o stanie Gminy Terespol za 2023 rok.
Ostatnia sesja była również okazją do wręczenia okolicznościowych podziękowań dla radnych. Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, który od 1992 roku piastował tę funkcję i nie kandydował na kolejną kadencję podziękował Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi i pracownikom Urzędu za ponad 30 letnią owocną współpracę, zaangażowanie w pracę dla dobra lokalnej społeczności i sumienne i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. Jak podkreślił Wójt ta współpraca i rozwój gminy nie byłyby możliwy bez zgodnego i wspólnego działania Rady Gminy kierowanej przez Pana Przewodniczącego i organu wykonawczego.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2023;
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2023;
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/2d08f02d-cadd-47c5-81d9-c71edde55edb

Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 2024Drukuj

 • 10/05/2024 09:44:13

Obchody 3 maja w Gminie TerespolDrukuj

 • 10/05/2024 09:11:56

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja to zaszczytna chwila, która przypomina nam o wartościach, na których opiera się nasza wspólnota – wolności, równości i braterstwa.

>>> Galeria zdjęć <<<

3 maja w samo południe w kaplicy p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Koroszczynie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy liturgii udali się pod pomnik Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie, gdzie delegacje oraz zaproszeni goście złożyły hołd twórcom Konstytucji, składając wieńce. W obchodach brali udział przedstawiciele: Gminy Terespol, Placówek Straży Granicznej w Terespolu i Bohukałach, Komisariatu Policji w Terespolu, Nadleśnictwa Chotyłów, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Małaszewiczach i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także delegacje placówek oświatowych, radni oraz mieszkańcy gminy Terespol.

Zapraszamy do zwiedzania Dzieła Międzyfortowego Kobylany IDrukuj

 • 10/05/2024 09:11:07

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKADrukuj

 • 04/05/2024 12:13:11

Konsultacje społeczne dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoDrukuj

 • 30/04/2024 15:14:44

Zawiadamia się o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących:

 1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części obszaru "Centrum Gminy" w miejscowości Kobylany

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konsultacji społecznych przedstawione są w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkami:

projekt z pkt 1

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=333&action=details&document_id=2016757

projekt z pkt 2

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=333&action=details&document_id=2016796

projekt z pkt 3

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=333&action=details&document_id=2016750

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA – DEKLARACJE i WPŁATYDrukuj

 • 26/04/2024 11:08:57

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zwane „podmiotami skupującymi”, będące podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570,z późn. zm.).

Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

UWAGA! Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

Piknik Majowy - świętujemy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaDrukuj

 • 25/04/2024 14:52:52

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej!Drukuj

 • 25/04/2024 14:52:22

88,985,739 unikalne wizyty