MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKADrukuj

 • 12/06/2024 15:03:16

USŁUGI REHABILITACYJNE W BUDYNKU PRZYCHODNIDrukuj

 • 19/06/2024 14:50:13

WKrzysztof Iwaniuk i Iwona Malewicz dniu 17 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol, a FIZJO M Iwona Malewicz Fizjoterapia, reprezentowaną przez Iwonę Malewicz została podpisana umowa najmu na lokal użytkowy o pow. 235,45 m2 położony na parterze w nowo wybudowanym budynku przychodni w Kobylanach przy ul. Plac Ryszarda Kaczorowskiego 4.
Najemca lokalu oświadczył, że spełnia warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie: rehabilitacji dzieci i młodzieży; psychologii.; integracji sensorycznej i takie świadczenia w przedmiotowym lokalu zamierza prowadzić. W dalszej perspektywie planuje otworzyć centrum rehabilitacji i zatrudnić wykwalifikowanych w tym kierunku lekarzy specjalistów. Dodatkowo w przyszłości planuje zatrudnić logopedę i psychologa.
Najemca planuje rozpocząć świadczenie wyżej wymienionych usług z dniem 1 lipca 2024 r.

PANI AGATA ZAJKO BĘDZIE PEŁNIŁA OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. U. NIEMCEWICZA W NEPLACHDrukuj

 • 18/06/2024 12:26:10

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach, Wójt gminy Terespol podjął decyzję o powierzeniu z dniem 1 lipca 2024 r. Pani Agacie Zajko – nauczycielowi szkoły, pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

Pani Agata Zajko posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole, cieszy się dużym szacunkiem wśród uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Jest osobą kreatywną i zaangażowaną w rozwój szkoły, jak również posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje, aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

Również z dniem 1 lipca 2024 roku Wójt gminy Terespol wyznaczył Panią Beatę Kołodziejczyk, nauczyciela Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach do pełnienia zastępstwa za Panią Agatę Zajko, w przypadku nieobecności pełniącej obowiązki dyrektora.

OGRODY DZIAŁKOWE W MAŁASZEWICZACH – UMOWA PODPISANADrukuj

 • 18/06/2024 12:07:32

W dniu 17 czerwca 2024 roku pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol, a Stowarzyszeniem zwykłym pn. Ogrody Działkowe w Małaszewiczach, reprezentowanym przez Zygmunta Markowskiego – Przewodniczącego Zarządu, Mariana Jaszczuka – Członka Zarządu, Waldemara Michalaka - Członka Zarządu, Urszulę Włodarczyk – Sekretarza, Krystynę Sowa – Skarbnika została zawarta umowa użyczenia nieruchomości gruntowych, zapisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 85/1, KWLU1B/00068471/7; 87/1, KW LU1B/00068484/1; 152/1, KWLU1B/00067327/6; 153/1, KW LU1B/00069100/3; 154/3, KW LU1B/00077773/0; 155/3, KW LU1B/00070582/5 oraz 156/5, KW LU1B/00071343/5 o łącznej powierzchni 5,0435 ha, obręb Podolanka 28.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią ogrodzony siatką kompleks z bramą wjazdową od ul. Ogrodowej, podzielony na działki ogrodowe, cztery ciągi komunikacyjne (aleje) i teren ogólny służący do wspólnego korzystania przez działkowiczów.
Umowa użyczenia nieruchomości została zawarta na czas określony do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, co pozwoli Stowarzyszeniu realizować swoje cele dotyczące prowadzenia ogrodów działkowych. Gmina Terespol oddaje nieruchomości do bezpłatnego używania w celu zaspokojenia wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb lokalnej społeczności poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, tworzenia warunków do udostępnienia terenów zielonych dla lokalnej społeczności, podnoszenia standardów ekologicznych i użytkowych, kształtowania zdrowego otoczenia człowieka.
Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Terespol oznaczone są symbolem 191 ZD – teren ogrodów działkowych oraz są wyposażone przez Gminę Terespol w instalację wodociągową i elektryczną oraz latarnie oświetleniowe.
Wszyscy dotychczasowi użytkownicy działek ogrodowych mają możliwość dołączenia do Stowarzyszenia, jeśli wyrażą taką wolę. Stowarzyszenie, które jest zarejestrowane pod poz. Nr 40 w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, będzie zarządzać terenem ogrodów działkowych zgodnie z celami określonymi w regulaminie.

EDUKACJA Z WOJSKIEMDrukuj

 • 18/06/2024 07:47:42

3 czerwca 2024 r. w ramach programu „Edukacja z wojskiem” uczniowie klasy VII Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach wzięli udział w zajęciach  edukacyjno – obronnych przygotowanych i realizowanych we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Głównym celem projektu jest:

 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
 2. kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
 3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
 4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
 5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
 6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Szkolenie prowadzone zostało ppor. Emilię Melańczuk i obejmowało bardzo ważne zagadnienia związane z naszym bezpieczeństwem i radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat udziału w programie „Edukacja z wojskiem”.

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 207/1 I 207/2 OBRĘB POLATYCZEDrukuj

 • 18/06/2024 07:44:43

Przebudowa drogi na działkach nr 207/1 i 207/2 obręb Polatycze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”

W dniu 14 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na działkach nr 207/1 i 207/2 obręb Polatycze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Leszek Horeglad, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska, które zostało wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę  308 207,02 zł brutto. Termin wykonania w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 207/1 i 207/2 w Polatyczach polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej w technologii mas bitumicznych, budowa i przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego oraz odtworzenia poboczy o szerokości 0,75 m. Długość przebudowywanego odcinka drogi – 215 mb, szerokość jezdni 4,5 m.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY TERESPOLDrukuj

 • 12/06/2024 08:43:30

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESPOL

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Terespol

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Terespol uchwały Nr XXXI/307/23 Rady Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Terespol

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do projektu planu ogólnego gminy Terespol w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie informacji Publicznej zakładka Wzory dokumentów – Referat Infrastruktury i Środowiska lub w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) na piśmie utrwalonym w formie papierowej na adres: Wójt Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mgarbatiuk@gminaterespol.pl lub poprzez platformę ePuap: /2074hufjl4/skrytka

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Terespol.

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCHDrukuj

 • 11/06/2024 08:04:08

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Terespol na lata 2024 – 2028”.

Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
Badania realizowane są przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w poniższym linku:

https://mieszkancyterespol.webankieta.pl/

Bardzo prosimy Państwa o wypełnianie ankiet do 28.06.2024 r.

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACHDrukuj

 • 10/06/2024 11:15:45

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Terespol w roku szkolnym 2023/2024

Wójt Gminy Terespol informuje, że w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2023/2024 w Gminie Terespol opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, będzie organizowana w następujących terminach:
- od 01 do 26 lipca 2024 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach;
- od 05 do 31 sierpnia 2024 r. w przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do placówki, dyżurem której rodzic lub opiekun jest zainteresowany w terminie od 5 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w trakcie dyżurowania kilku placówek, winien złożyć wnioski do każdej z nich odrębnie.
W załączeniu:
- Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
- Oświadczenie rodzica / opiekuna
- Zasady organizacji dyżuru

VI Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 06/06/2024 08:49:22

1 czerwca 2024r. na terenie łowiska „Wykop” w Kobylanach, po raz szósty spotkali się zapaleni miłośnicy wędkarstwa, którzy wzięli udział w Otwartych Zawodach Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Terespol. Organizatorem było Towarzystwo Wędkarskie „Wykop” przy współpracy z Gminą Terespol oraz Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.

>>> Galeria zdjęć <<<

Rywalizacja odbywała się w 2 kategoriach wiekowych 6-12 lat oraz 13-16 lat. Zwycięzcą mógł zostać wędkarz, który podczas zawodów złowi największą wagowo ilość ryb. Spośród uczestników wyłoniono 6 najlepszych, którym puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach oraz Prezes Towarzystwa Wędkarskiego „Wykop” Mariusz Antonowicz.Czytaj więcej

ROZBUDOWA UL. NADBUŻAŃSKIEJ W NEPLACHDrukuj

 • 06/06/2024 08:43:35

W dniu 3 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach, którego Wykonawcami są Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. ul. Brzeska 134 21-500 Biała Podlaska oraz PRO-KOP Dawid Prokopiuk, ul. Zygmunta Starego 1/5
21-500 Biała Podlaska. Wykonawców wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 305 123,86 zł. Termin wykonania zadania w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy obejmuje budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości ok 170 mb wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę linii nN w pasie drogi.

OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY TERESPOLDrukuj

 • 05/06/2024 11:47:15

W dniu 4 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.: Opracowanie planu ogólnego gminy Terespol, którego Wykonawcą będzie Gdyńska Grupa Urbanistyczna s.j. Mariusz Fudała, Tomasz Płocke, ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia. Wykonawcę wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 157440,00 zł. Termin wykonania zadania określono do dnia 22 grudnia 2025 r.

Przedmiot umowy obejmuje opracowanie planu ogólnego gminy Terespol, opracowania ekofizjograficznego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności do uchwalenia planu ogólnego gminy określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

INFORMACJA ! ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJDrukuj

 • 05/06/2024 10:05:56

Jak przygotować się do ich ponownego otwarcia? Jakie czynności należy podjąć po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, aby zapobiec zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella?

Tego dowiecie się z opracowania przygotowanego przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”

Dokument przygotowano z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach. Zawarte w nim wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp.

Autorzy wskazali w zaleceniach zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów. Zwrócili uwagę na to, aby przed ponownym oddaniem do użytkowania,  ww. budynków, tam gdzie jest to wskazane przeprowadzone były badania wody w kierunku Legionella sp. Prawidłowe wyniki tych badań mogą być potwierdzeniem, że korzystanie z obiektu jest pod tym względem bezpieczne.

Opracowanie Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella--zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2

ROZBUDOWA DROGI DO OSIEDLA ZASTAWEKDrukuj

 • 05/06/2024 09:37:50

W dniu 22 maja 2024 r. zakończono rozbudowę drogi do Osiedla Zastawek. W ramach zadania inwestycyjnego ułożono nową nawierzchnię bitumicznej na długości 0,759 km. Wykonano także zjazdy do posesji z kostki brukowej oraz wybudowano kanał technologiczny.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 179 923,97 zł. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 643 175,76 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk, ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska oraz PPHU TRANSBET Wojtiuk Sp. jawna, ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska.

 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 816Drukuj

 • 04/06/2024 12:08:21

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa – Dorohusk-Horodło-Zosin o drogę rowerową w miejscowości Polatycze i Lebiedziew

W dniu 20 maja 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Terespol w sprawie udzielenia przez Gminę Terespol pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa – Dorohusk-Horodło-Zosin o drogę rowerową w miejscowości Polatycze i Lebiedziew. Wartość sporządzanej dokumentacji została określona na kwotę 157 440,00 zł brutto.

W ramach w/w zadania planuje się wykonać dokumentację projektową budowy drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku od DK2 (Polatycze) do istniejącej ścieżki rowerowej w Lebiedziewie o łącznej długości ok. 2 km.

89,865,460 unikalne wizyty