Od 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 2 będą przyjmowane wnioski   o wydanie   Karty Dużej Rodziny  dla rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny została przyjęta przez Radę Ministrów. Karta Dużej Rodziny przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.
Program jest podstawą do wprowadzenia licznych udogodnień dla rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne. Szczególnie firmy komercyjne, proponując rodzinom wielodzietnym zniżki i rabaty na swoje produkty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.
Każda instytucja, która przystąpi do programu będzie mogła wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Rodzice mają otrzymywać Kartę Dużej Rodziny bezterminowo, a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).
Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (83) 4112044 osoba do kontaktu: Inspektor Władysław Kowal lub nr tel. (83) 4112041 - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Danuta Wowczeniuk.

WNIOSEK I WYKAZ DOKUMENTóW DOSTĘPNY NA STRONIE: https://rodzina.gov.pl/