22.01.2018 - Szanowny Panie Wójcie mam pytanie, czy przewiduje się w najbliższym czasie budowę chodnika w Małaszewiczach Małych. Chodzi o ten odcinek, który łączył by się z drogą rowerową do Terespola.
Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące budowy chodnika w Małaszewiczach Małych uprzejmie informuję, że Gmina Terespol wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o realizację wspólną w/w zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 2 Małaszewicze Małe-Kobylany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała Gminę, że obowiązuje określona procedura w zakresie wprowadzania zadań do planu oraz ich finansowania, dlatego Oddział w Lublinie GDDKiA zarejestrował w/w zadanie i zgłosi do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

---------------------------------------------------------------------------------------
19.07.2016 - Chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość aby w naszej miejscowości powstał maszt telefonii komórkowej ponieważ zasięg jest tu straszny. Aby zadzwonić z komórki to muszę iść na podwórze a sms też nie zawsze z domu da się wysłać. W niektórych nowych modelach telefonu widnieje tylko siec białoruska. W sąsiedniej wsi jest taki sam problem tylko to już inna gmina
Udzielnie odpowiedzi na to pytanie, nie leży w kompetencjach Wójt. Pytanie należy skierować od operatorów infrastruktury komórkowej.

---------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2016 - Szanowny Panie Wójcie, czy firma Telbial realizująca projekt „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej” posiada prawo wyłączności w świadczeniu usług internetowych jako operator dla wszystkich odbiorców, którzy podłączyli się do sieci w ramach wspomnianego projektu? Czy może, jako odbiorca, mam prawo wyboru operatora Internetu, który dostarczy mi Internet drogą światłowodową?
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję że, nie jest to inwestycja Gminy Terespol, lecz prywatnego operatora i nie znamy szczegółów projektu. Udzielnie odpowiedzi na to pytanie, nie leży w kompetencjach Wójt. Pytanie należy skierować od Rzecznika Praw Konsumenta lub Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz operatora infrastruktury.

---------------------------------------------------------------------------------------
24.09.2015 r. - Chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość aby nasza wioska miała plac zabaw mamy sporo małych dzieci we wsi, a plac zabaw czy boisko dopiero w Lebiedziewie prawdopodobnie są fundusze unijne ... A co z remontem ulicy chociaż do końca gminy czyli do kaplicy, ta szosa składa się z samych łat ... I miała być droga utwardzona obok lasu i co dalej albo chociaz wyrównana bo na niej sa same doły. Bardzo proszę o odpowiedź.
Urząd Gminy Terespol nie planuje budowy placu zabaw czy boiska w Dobratycze Kolonia. Wskaźnikiem do tego typu przedsięwzięć powinna być liczba dzieci obecnie a także w perspektywie kilku lat. W Kolonii Dobratycze jest zameldowanych 4 - ro dzieci w wieku 2 -6 lat. Do dnia dzisiejszego w 2015 r. w Kolonii Dobratycze urodziło się jedno dziecko.
Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 816 (domyślam się, że o nią chodzi) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie i tam proszę kierować wnioski. Gmina Terespol wielokrotnie czyniła starania w tym względzie jednak dotychczas bez efektu. Z chwilą podjęcia remontu drogi przez ZDW w Lublinie, Gmina Terespol będzie mogła uczestniczyć w przedsięwzięciu poprzez np. udzielenie pomocy finansowej dla Marszałka Województwa Lubelskiego (oczywiście pod warunkiem zatwierdzenia tego typu wydatku przez Radę Gminy Terespol).
Droga obok lasu zostanie utwardzona do końca października br.


---------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2015 r. - W zasadzie mam pytanie do Rady Gminy, czy jest możliwość podania do publicznej wiadomości, wysokości diet, obecności na sesjach i posiedzeń w komisjach, coś na wzór Rady Miasta w Białej Podlaskiej.
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż uchwały podjęte przez radę są dostępne pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce uchwały ( wysokość diet jest ustalana przez radę w formie Uchwały) , natomiast w zakładce Protokoły z sesji są umieszczane Protokoły z każdego posiedzenia rady, w którym każdorazowo zawarta jest informacja dotycząca frekwencji radnych. Dodatkowo z listami obecności można zapoznać się w Urzędzie Gminy Terespol u pracownika obsługującego Radę.

---------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2013 r. - W naszej gminie za podstawę naliczania śmieciowego przyjęto ilość osób w gospodarstwie… moje pytanie brzmi... zameldowanych czy zamieszkujących? i dlaczego są tak wysokie stawki? są jako jedne z większych w naszym rejonie.
Najistotniejszym zadaniem wynikającym z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W naszej gminie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wynosić będzie - 4,50 zł/osobę/miesiąc. Dla mieszkańców nie prowadzących selektywnego zbierania odpadów – ustalona została opłata 11 zł/osobę/miesiąc.
Pobrane opłaty gmina przeznaczy wyłącznie na:
1) odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości i z punktów selektywnej zbiórki;
2) opłaty za przekazanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (np. do najbliżej oddalonej o 30 km w Białej Podlaskiej). W 2013 r. w/w opłata za zmieszane odpady komunalne, które zmuszeni jesteśmy wywozić do instalacji regionalnej, wynosić będzie 250 zł/tonę;
3) urządzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w: Lebiedziewie, Kobylanach, Koroszczynie i Małaszewiczach.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na podstawie deklaracji. W deklaracji właściciel nieruchomości określa ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość i oblicza należną opłatę.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Terespol deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- do dnia 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny;
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Druki deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej www.ugterespol.lubelskie.pl. a także w siedzibie Urzędu Gminy Terespol oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.
Wysokość opłaty w naszej gminie, uchwalona przez Radę Gminy Terespol, nie odbiega od stawek w naszym rejonie. I tak dla przykładu wysokość opłaty za osobę/miesiąc kształtuje się następująco:
- Gmina Rokitno: 5,0 zł (segregowane) i 9,0 zł (zmieszane);
- Gmina Piszczac: 3,0 zł (segregowane) i 8,0 zł (zmieszane);
- Gmina Zalesie: 5,0 zł (segregowane) i 11,0 zł (zmieszane);
- Gmina Janów Podlaski: 6,0 zł (segregowane) i 11,0 zł (zmieszane);
- Miasto Terespol: 5,50 zł (segregowane) i 7,50 zł (zmieszane).
Jak widać stawka 4,50 zł jest jedną z najtańszych w rejonie. Wobec ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, zakładamy że ok. 100 % właścicieli nieruchomości zadeklaruje segregacje i opłatę 4,50 zł/osobę/miesiąc.


---------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2012 r - Mam pytanie o koszt podłączenia wody bieżącej i ekologicznej kanalizacji ściekowej w miejscowości Murawiec.Mam również pytanie czy można starać się o dofinansowanie unijnie. I od czego zacząć?(Jakie dokumenty złożyć i gdzie?).
Warunki związane z podłączeniem nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej uzyska Pani w spółce Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, tel. 83 376 15 06. Spółka ta jest odpowiedzialna za gospodarkę wodno-ściekową w gminie Terespol.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Bialskiego przez Inwestora. Po spełnieniu tych warunków Inwestor we własnym zakresie zleca wykonanie robót budowlanych Wykonawcy specjalizującemu się w tego typu robotach.
W Gminie Terespol istnieje możliwość otrzymania dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacja taka udzielana jest w wysokości do 50% kosztów inwestycji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie więcej jednak niż 3 500,00 zł. Aby dotację taką uzyskać , należy złożyć do Wójta Gminy Terespol wniosek, o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol www.bip.gminaterespol.pl z zakładki: wzory dokumentów/Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej/wniosek o dotację… lub osobiście w pok. nr 5 Urzędu Gminy Terespol, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 47.
Po złożeniu kompletnego wniosku zostanie zawarta umowa o dotację, na podstawie której po wykonaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i spełnieniu wymaganiom określonym umową wypłacona zostanie dotacja.


---------------------------------------------------------------------------------------
0.4.04.2012r. - Czy w Małaszewiczach pojawią się kosze na śmieci? Zima odeszła i bardzo widać ich brak.
Tak. Kosze uliczne się pojawią w pierwszym półroczu br.
Obecnie trwa weryfikacja lokalizacji ustawienia koszy ulicznych w poszczególnych miejscowościach w naszej gminie. Weryfikacja lokalizacji koszy ulicznych została spowodowana między innymi tym, że niektórzy mieszkańcy używali ich do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych usuwanych ze swoich posesji.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą zmieszane odpady komunalne i odpady zielone nie będą mogły być, jak to było dotąd, składowane na Składowisku Odpadów w Lebiedziewie lecz w instalacji regionalnej w Białej Podlaskiej. Spowoduje to znaczny koszt usuwania odpadów, chociażby spowodowany odległością wożenia odpadów.
Aby zmniejszyć wysokość opłaty śmieciowej dla mieszkańców naszej gminy podejmujemy działania zmierzające ku temu, aby do instalacji regionalnej w Białej Podlaskiej wozić jak najmniejszą ilość odpadów komunalnych zmieszanych. Jednym z nich jest także ograniczenie liczby koszy ulicznych.
Mamy nadzieję, że działania które będziemy podejmować, o których co miesiąc informujemy w Biuletynach Informacyjnych Urzędu Gminy Terespol, w znacznym stopniu przyczynią się do tego aby opłata śmieciowa, która obejmie wszystkich mieszkańców gminy i zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. była jak najniższa.


---------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2012r. - Szanowny Panie Wojcie czy ścieżki rowerowe na terenie gminy Terespol są tylko na trzy pory roku? Czy naprawdę nie podlegają one odśnieżaniu?...wtedy jak są najbardziej potrzebne to ich praktycznie nie ma.
Umowa na odśnieżanie w sezonie zimowym 2011/2012 dróg gminnych, realizowana jest przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym - EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach. W związku z rosnącymi kosztami, w sezonie zimowym najważniejszym zadaniem dla gminy jest utrzymanie przejezdności dróg gminnych, tak żeby mieszkańcy mogli bez problemu dojechać do pracy, a dzieci do szkoły, natomiast odśnieżanie ścieżek jest realizowane doraźnie. Poza tym własnością gminy Terespol są tylko 3 ścieżki zlokalizowane: przy Alei Wspomnień w Kobylanach, przy drodze na WOC i nowowybudowna przy ul. Kolejarzy w Małaszewiczach. Pozostałe ścieżki należą do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i to te instytucje odpowiadają za ich zimowe utrzymanie.

---------------------------------------------------------------------------------------
13.02.2012r. - Panie Wójcie czy jest mozliwosc nagrywania kazdej sesji i publikowanie jej w formie filmu na stronie gminy. W dobie internetu wielu byloby zainteresowanych taka forma przekazywania przebiegu sesji.
W odpowiedzi na pytanie dot. nagrań sesji Rady Gminy w celu udostępnienia ww. nagrań na stronie gminy informuję, że w rozumieniu art. 11b ust 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.


Zgodnie z § 35 Statutu Gminy Terespol Sesje Rady są jawne, z zastrzeżeniem ust.3.
Jawność sesji Rady zapewnia się w szczególności poprzez:
1/ wcześniejsze informowanie mieszkańców o sesjach Rady,
2/ umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z sesji Rady,
3/ umożliwienie publiczności, zajmującej specjalne wyznaczone miejsca, obserwowania obrad Rady.
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Gmina Terespol nie nagrywa posiedzeń w formie audiowizualnej.

Jednocześnie informuję, że dokumentem relacjonującym przebieg sesji jest protokół. Protokół z sesji zatwierdzony przez Radę Gminy jest dostępny w biurze rady w godzinach pracy urzędu i na stronie BIP Urzędu Gminy Terespol. Statut Gminy Terespol nie przewiduje możliwości nagrywania obrad.
Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w sesji osobiście.
Informacja o terminie i godzinie sesji jest zamieszczana na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Terespol oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Terespol.


---------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2011 r. - Panie Wójcie co stało sie z kładką w Małaszewiczach.. Jak mamy przemieszczać się na drugą stronę torow do pociągu, szkoly, przechodni lekarskiej, apteki, poczty, banku. Nie każdy ma samochod, nie każdy jest młody i objechać może przez Kobylany. Przechodzenie przez tory jest to łamanie przepisów kolejowych, narażanie się na niebezpieczeństwo i nigdy nie wiadomo czy zdąży się na określoną godzinę jak przeciągają wagony.
To jest pytanie do PKP Nieruchomości. Kładka ta stanowiła własność PKP dla wewnątrzzakładowej komunikacji. Nigdy nie miała połączenia z drogą gminną. PKP nie informuje co robi wewnątrz zakładu pracy. Pytanie należy skierować do PKP Nieruchomości ul. Okopowa 5, 20 – 022 Lublin.

---------------------------------------------------------------------------------------
14.10.2011r. - Czy w gminie Terespol jest program dofinansowania na zainstalowanie kolektorów słonecznych? W gminie Rokitno taki program jest.
W nawiązaniu do zapytania dot. program dofinansowania na zainstalowanie kolektorów słonecznych informuję, że w Gminie Terespol na dzień dzisiejszy nie ma takiego programu.

---------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2011 - Panie Wójcie, pewnie jak zwykle nie potrafi Pan udzielić odpowiedzi kiedy zostanie wyremontowana droga w Lebiedziewie, bo nie ma decyzji z Lublina. Ciekawi mnie jedynie dlaczego tą samą drogę wyremontowano do od skrzyżowania do mostu, a resztę pozostawiono bez zmian. Jednocześnie chcialem podziękować za namalowanie na jezdni lini bocznych, dzięki temu droga stała się nieporównywalnie bezpieczniejsza.....
W odpowiedzi na pytanie, kiedy zostanie wyremontowana droga w Lebiedziewie , informuje , co następuje powyższa inwestycja będzie przeprowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w bieżącym roku budżetowym. Pragnę zauważyć, że droga ta jest o statusie drogi wojewódzkiej, a gmina w celu szybszego jej wyremontowania przeznacza kwotę 1 200 000 zł w formie dotacji celowej pomocy finansowej samorządowi województwa lubelskiego (uchwała nr IX/55/11 rady gminy Terespol z 11 sierpnia 2011 roku). Gmina Terespol oprócz pomocy finansowej na tej drodze nie jest uprawniona do wykonywania remontów i oznaczeń drogowych.

---------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2011 - Dzień Dobry Panie Wójcie mam pytanie odnośnie wolnych stanowisk pracy w Urzedzie Gminy czy będą ogłaszane konkursy na wolne stanowiska pracy w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie nie będzie ogłoszony nabór na wolne stanowiska pracy.

---------------------------------------------------------------------------------------
28.07.2011 r. - Szanowny Panie Wójcie, chciałabym się dowiedzieć kiedy powstanie OBIECANY plac zabaw dla dzieci w Małaszewiczach?
Przetarg na tereny rekreacyjne i place zabawa na terenie Gminy Terespol został rozstrzygnięty w dniu 08.07.2011 r. Termin wykonania całości zamówienia przypada na dzień 30.08.2011 r. Specyfikacja oraz wyniki postępowania dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy. www.terespol.netbip.pl
Jak już informowaliśmy we wcześniejszym artykule place zabaw powstaną w 10 miejscowościach: Bohukały, Kukuryki, Łobaczew Duży, Samowicze, Polatycze, Lechuty Duże, Murawiec, Lebiedziew, Krzyczew.
---------------------------------------------------------------------------------------