Urząd Gminy Terespol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Terespol.

 


Data publikacji strony internetowej: 2006-02-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10.

 


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2018-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Kijuk, jkijuk@gminaterespol.pl, tel. 83 411 20 42. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 411 20 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

1. Budynek: Urząd Gminy Terespol

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od strony drogi E-30, od drogi Koroszczyn – Berezówka oraz miejscowości Koroszczyn. Wejście od E-30 jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą: schody oraz winda dla wózków, znajdująca się przy schodach. Przy samym wejściu jest pochylnia z barierką dla wózków, natomiast wjazd do Gminnego Cetrum Kultury oraz Urzędu Gminy od strony Koroszczyna.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Skorzystanie z tłumacza języka migowego jest dostępne po poprzednim zgłoszeniu do sekretariatu Urzędu Gminy Terespol w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem od strony E-30 wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce od strony Koroszczyna.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia szklane zostało oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Rys. 1 Miejsca parkingowe.

Rys. 1 Miejsca parkingowe.

Rys. 2 Winda zewnętrzna.

Rys. 2 Winda zewnętrzna.

Rys. 3 Winda wewnętrzna.

Rys. 3 Winda wewnętrzna.

Rys. 4 Łazienka na parterze, I piętrze i II piętrze.
Rys. 4 Łazienka na parterze, I piętrze i II piętrze.