Kategorie
     Wnioski i formularze
Referat Finansowo-Podatkowy 2018
Deklaracje Podatkowe 2018(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2017
Deklaracje Podatkowe 2017(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2016
Deklaracje Podatkowe 2016(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2015
Deklaracje Podatkowe 2015(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2014
Deklaracje Podatkowe 2014(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2013
Deklaracje Podatkowe 2013(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2012
Deklaracje Podatkowe 2012(proszę kliknąć w zakładkę)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
Pobrano razy: 293
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2009 r.

Podanie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew
Pobrano razy: 598

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Pobrano razy: 217

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest
Pobrano razy: 946

WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
Pobrano razy: 477
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Pobrano razy: 144

O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Pobrano razy: 151
O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni w trybie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobrano razy: 258

Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Pobrano razy: 178

Deklaracja o wysokości dochodu
Pobrano razy: 136

EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Pobrano razy: 195

OPIS OBIEKTU (pola biwakowego)
Pobrano razy: 155

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów
Pobrano razy: 151
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Pobrano razy: 381

ZAWIADOMIENIE
Pobrano razy: 385
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

ZGŁOSZENIE
Pobrano razy: 143
ZGŁOSZENIE
zmiany wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIU IMPREZY
Pobrano razy: 466

Pismo - Dzień Otwartych Drzwi w ARiMR
Pobrano razy: 341

Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych
Pobrano razy: 217
Informuję wszystkich zainteresowanych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2010 roku, że oświadczenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Terespol pok. nr 7.
Dotyczą one: rodzaju uszkodzonej uprawy, położenia uprawy, średniego plonu, szacowanego plonu, powierzchni uprawy uszkodzonej, średniej ceny sprzedaży oraz prognozowanej ceny sprzedaży.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pobrano razy: 376
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.

Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2013 roku
Pobrano razy: 165

Wniosek o wydanie zaświadczenia np. o nie posiadaniu ziemi
Pobrano razy: 75
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku rolnego.

Wniosek do usunięcia wyrobów zawierających azbest
Pobrano razy: 165

DOTACJE DO KOLEKTORÓW 2014
Pobrano razy: 508

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Pobrano razy: 251

Fomularz CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pobrano razy: 216
http://prod.ceidg...ms.engine/

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Pobrano razy: 78

Wniosek na dofinansowanie inwestycji
Pobrano razy: 92
Wniosek na dofinansowanie inwestycji: przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

WNIOSEK I REGULAMIN
Pobrano razy: 151
WNIOSEK I REGULAMIN
przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

BROSZULA - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE TERESPOL
Pobrano razy: 61