MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJDrukuj

  • 24/06/2015 12:37:13

Uwaga termin na złożenie wniosków o płatnośc został wydłużony o trzy miesiące

arimr16 czerwca 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Najważniejszą zmianą w przepisach jest wprowadzenie możliwości wydłużenia o trzy miesiące, tj. do 30 września 2015r., terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność  ostateczną. Nowelizacja rozporządzenia stwarza zatem warunki objęcia wsparciem również tych inwestycji, które ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny, nie mają szans na zakończenie przed 30 czerwca 2015r.

Podmioty, które zechcą przedłużyć okres realizacji operacji, mają obowiązek aneksowania umowy przyznania pomocy. W tym celu, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia, najpóźniej do 30 czerwca 2015r., we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniosku o zmianę umowy w tym zakresie. Przedmiotowy wniosek Agencja rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W treści aneksu uwzględnione zostaną zaktualizowane przepisy rozporządzenia a także zapisy, które zapewnią dotrzymanie przez stronę polską zobowiązań wynikających z terminów rozliczeń PROW wskazanych w rozporządzeniach UE. Skróceniu ulegnie m.in. czas na niezbędne uzupełnienia wniosku o płatność, z dotychczasowych 21 dni do 7 dni, zaś w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja nie będzie wzywała Beneficjenta do jego złożenia. Ponadto, ze względu na skrócony czas na dokonanie rozliczenia projektu, Agencja nie będzie wyrażała zgody na przedłużanie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy.

Szczególną uwagę zwracamy beneficjentom, którzy realizują operacje wieloetapowe. Zmiana terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną wymaga sprawdzenia ważności gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej), ustanowionej jako dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Przypominamy, że termin jej obowiązywania powinien obejmować okres do dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej. W przeciwnym razie należy niezwłocznie (ze względu na ograniczony czas dokonywania uzupełnień) podjąć starania celem wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji lub sporządzenia nowej gwarancji.

77,688,737 unikalne wizyty