MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY UDZIELONEDrukuj

 • 07/07/2015 11:14:00

Sesja rady gminy26 czerwca 2015 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Terespol podczas której Radni Gminy udzielili Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

W jawnym głosowaniu na 15 radnych, 12 radnych było za udzieleniem absolutorium, 3 było przeciw.  

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Rada Gminy jest obowiązana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie nie później niż do dnia 30 czerwca podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego czyli dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  1 czerwca 2015 r. rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Terespol sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014  wraz  ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Po dyskusji Komisja uznała, że budżet za 2014 rok Wójt wykonał prawidłowo, zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Komisja jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2014 rok i złożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podjęta uchwała przez Komisję Rewizyjną w w/w sprawie wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, która  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.      

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada  Gminy po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Komisji Rewizyjnej po dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2014 r. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało - 12 radnych, 1 - przeciw,
 wstrzymujących się - 2.

Następnie Radni  Gminy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Jak wspomniano wcześniej za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych,  3  było przeciw.

W kolejnej części  posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015.
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej.
 • w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania cmentarzy wojennych, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
 • w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019.
 • w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej
  w Małaszewiczach.
 • w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Małaszewiczach.
 • w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej
  w Kobylanach.
 • w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Kobylanach.
 • w sprawie apelu o zmianę regulacji zwiększającej prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązujących na  obszarze  zabudowanym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

77,688,395 unikalne wizyty