MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

VI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 04/09/2015 09:35:16

/images/news/dsc_4146.jpg25 sierpnia  2015 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy. Następnie Radni Gminy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku, do której nie wniesiono uwag.

W dalszej części posiedzenia podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015.
  • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
  • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2019.
  • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
  • w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo".
  • w sprawie przyjęcia apelu  o odrzuceniu niektórych zapisów projektu ustawy Prawo wodne.

W porządku obrad  VI Sesji Rady Gminy znajdowała się również  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol. Uchwała nie została podjęta.  Na 15 radnych 10 było „przeciw”, a 5 „wstrzymało się” od głosu.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

77,628,386 unikalne wizyty