MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 28/09/2015 12:42:05

STAROSTWO POWIATOWE

w Białej Podlaskiej

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Niniejszym zwracam się z prośbą o informowanie potencjalnych inwestorów z obszaru gminy o regulacji prawnej wynikającej z art. 88l ust.l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.469), która zakazuje realizacji obiektów budowlanych (z wyjątkiem ścieżek rowerowych) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

HydroportalW dniu 15 kwietnia 2015 r. na ,,Hydroportalu" opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym l zarządzaniem kryzysowym. W oparciu o zapisy art. 88f ust. 5 i 6 w/w ustawy wójtowie gmin mają obowiązek uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów w decyzjach o warunkach zabudowy oraz decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mają też 30 miesięcy, od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego, na dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od tego, kiedy gminy wprowadzą te zmiany, zapisy ustawy są nadrzędne wobec prawa miejscowego, dlatego też organ administracji architektoniczno - budowlanej ma obowiązek przestrzegać rygoru wynikającego z art. 88l ust. 1 Prawa wodnego. Istnieje możliwość zwolnienia od tego zakazu (art.881 ust. 2). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, może wydać zgodę i w drodze decyzji określić warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym. W przypadku decyzji pozytywnej, gdy realizacja obiektu budowlanego na obszarze zagrożonym powodzią będzie możliwa, inwestor winien dodatkowo uzyskać pozwolenie wodno - prawne w myśl art. 122 ust.2 pkt. 2 Prawa wodnego. Organem właściwym do wydania tej decyzji jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

Proszę o rozpowszechnienie tej informacji, a szczególnie przekazanie jej potencjalnym inwestorom, osobom zamieszkującym obszary wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego, o konieczności uzyskania zgody Dyrektora RZGW przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę.

HYDROPORTAL - http://mapy.isok.gov.pl/imap/

z up. Starosty

77,628,477 unikalne wizyty