MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

  • 09/10/2015 15:36:55

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Terespol.

Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 65/2, o powierzchni 0,0500 ha, położona w miejscowości Lechuty Duże, objęta Księgą Wieczystą LU1B/00090670/5, - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 65/2 znajduje się na terenie o symbolu 49 MR – mieszkalnictwo rolnicze.

 Przedmiotowa działka położona jest w centrum miejscowości, przy zwartej zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej posiada dostęp do drogi publicznej, częściowo zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym. W pobliżu działki przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważaniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 450,00 zł brutto.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 445,00 zł.

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, sala konferencyjna nr 32, II piętro.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 64/2 i 66/2, obręb Lechuty Duże.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z ewidencji gruntów potwierdzającego tytuł własności do sąsiednich nieruchomości, oraz dowodu wpłaty wadium w terminie do dnia 06 listopada 2015 r.

Ogłoszenie: http://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=161&p1=szczegoly&p2=42021

77,695,082 unikalne wizyty