MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK UCHWALONYDrukuj

  • 05/01/2016 14:27:09

http://gminaterespol.pl/images/news/dsc_6886.jpgW dniu 29 grudnia 2015 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol  której  obradom  przewodniczył  Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2016 rok. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie   uchwalili budżet Gminy Terespol na 2016 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2016  głosowało 14 radnych,  przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

 Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie  w wysokości 30.772.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.581.061,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.190.938,10 zł, natomiast łączna kwota  planowanych wydatków budżetu gminy została określona  w wysokości 35.685.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.756.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.929.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2016 znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

Podczas posiedzenia IX Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
  • w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Terespol.

 Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

87,714,081 unikalne wizyty