MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BEZPODSTAWNA SKARGADrukuj

  • 06/04/2016 15:07:50

1 lutego 2016 do Wojewody Lubelskiego wpłynęło pismo dotyczące wygaszenia  mandatu  radnej  Rady  Gminy  Terespol  Pani  Haliny  Ostapczuk  w  związku z naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym złożone przez Łukasza D. i Gabriela G.

W  przedmiotowym  wystąpieniu  podniesiono,  że  Pani  Halina  Ostapczuk  pełniąc funkcję  Radnej  Gminy  Terespol  oraz  Wiceprzewodniczącej  Rady,  jednocześnie  zasiada w Zarządzie  Spółki  dla  Zagospodarowania  Wspólnoty  Gruntowej  we  wsi  Kobylany,  jak również jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z siedzibą w Łobaczewie Dużym.

Ponadto  wskazano,  iż  Pani  Halina  Ostapczuk  jako  członek  zarządu  Spółki  dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kobylany „podpisała się pod umową użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Terespol”.  W dalszej części wystąpienia wskazano, że SKR w Terespolu, w której Radzie Nadzorczej zasiada radna, korzysta z mienia gminnego, w postaci dzierżawy terenu pod własną działalność.

Ponadto w kolejnym piśmie złożonym przez Skarżących z dnia 2 marca 2016 r. podniesiono, że Pani Halina Ostapczuk pełni również  funkcję  najwyższego  organu  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  –  delegata  Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, organ nadzoru zwrócił się do Wójta Gminy Terespol oraz do  Pani  Haliny  Ostapczuk  o  udzielenie  szczegółowych  informacji  i  nadesłanie  stosownych dokumentów dotyczących niniejszej sprawy. Wyjaśnienia zostały przesłane.

Do  organu  nadzoru  zostały także złożone wyjaśnienia  Przewodniczącego  Rady  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  w Terespolu  i  oświadczenie  Przewodniczącego  Zarządu  Spółki  dla zagospodarowaniu wspólnoty gruntowej wsi Kobylany.

 W dniu 5 kwietnia br. do wiadomości Wójta Gminy Terespol wpłynęła odpowiedź od Wojewody Lubelskiego, która została przesłana skarżącym, Panu Łukaszowi D. i Panu Gabrielowi G.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, po przeprowadzonej analizie  dokumentacji  zgromadzonej  w  niniejszej  sprawie  Wojewoda Lubelski stwierdził, że nie ma  podstaw  do  stwierdzenia,  że  Pani Halina Ostapczuk  naruszyła zakaz określony w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. „ … Reasumując,  dokumentacja  zgromadzona  w  toku  prowadzonego  postępowania wyjaśniającego  w  niniejszej  sprawie,  nie  daje  podstawy  do  stwierdzenia,  iż  radna  Rady Gminy  Terespol  naruszyła  zakaz  o  którym  mowa  w  art.  24f  ust.  1  ustawy  o  samorządzie gminnym. Tym samym brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez organ nadzoru działań nadzorczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym…”.

77,688,305 unikalne wizyty