MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

NIEWAŻNA UCHWAŁADrukuj

  • 07/04/2016 14:03:38

Uchwała Nr VIII/61/15 z dnia 30 listopada 2015 r.  Rady Gminy Terespol w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonych  w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej  nieważna z mocy prawa.

W dniu 28 grudnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie przez Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na podjętą przez Radę Gminy Terespol uchwałę Nr VIII/61/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonych  w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

Z inicjatywą uchwałodawczą do podjęcia w/w uchwały zwróciła się  pięcioosobowa grupa Radnych Gminy Terespol: Łukasz Dragun, Gabriel Gryciuk, Jarosław Wasil, Edyta Wójcik, Arkadiusz Kędzierawski.

NIEWAŻNA UCHWAŁA

Pomimo negatywnej opinii Wójta Gminy Terespol przedstawionej do przedłożonego projektu  uchwały,  w dniu 30 listopada 2015 r. Radni Gminy Terespol 9 głosami za, przy 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się poparli zgłoszoną inicjatywę podejmując  uchwałę.

Uchwała po podjęciu przez Radę, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 04.12.2015 roku wraz z negatywną opinią Wójta Gminy Terespol  dotyczącą jej  legalności została przedłożona Wojewodzie lubelskiemu, który sprawuje nadzór nad działalnością gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Organ nadzoru zgłosił naruszenie prawa w podjętej uchwale i  wszczął w tej sprawie  postepowanie zmierzające do unieważnienia w/w uchwały wzywając jednocześnie  Radę Gminy Terespol do złożenia dodatkowych wyjaśnień  do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Gminy Terespol nie skorzystała z tej możliwości.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.594.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewoda Lubelski  stwierdził nieważności uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Terespol z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

Z uzasadnienia, wynika iż w  ocenie organu nadzoru podjęta uchwała nie znajduje uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a zatem została przyjęta bez podstawy prawnej. Norma wyrażona w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy o samorządzie gminnym nie ustanawia upoważnienia dla rady gminy do wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie. Dodatkowa Wojewoda stwierdza, że podejmowanie przez Radę Gminy czynności, które należą do sfery wykonawczej czyli do Wójta Gminy stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.

63,256,981 unikalne wizyty