MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Z PRAC RADYDrukuj

 • 08/04/2016 10:38:29

23 marca  2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się  posiedzenie X Sesji Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

dsc_7050.jpg

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Gminie Miasto Terespol.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy rzeczowej  Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 • w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu Odnowy Miejscowości Kobylany na lata 2015-2020”.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2016.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.
 • w sprawie założenia cmentarza komunalnego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Między Wschodem a Zachodem – Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

/images/news/dsc_7104k.jpgZgodnie z przyjętym porządkiem obrad Radni Gminy zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za  rok 2015, do którego nie wniesiono uwag.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i informacji Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk  pogratulował Pani Halinie Ostapczuk Sołtysowi wsi Kobylany uzyskania wyróżnienia   „Najlepszy Sołtys Gminy Terespol”.

Następnie zapoznał  z  treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-II.4131.594.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewody Lubelskiego, który  stwierdził nieważności uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Terespol z dnia30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

W końcowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk  skierował do Rady Gminy Terespol ustną skargę na sposób  postępowania oraz na zachowanie w stosunku do organu wykonawczego i podległych mu pracowników Urzędu Gminy  i jednostek Radnego Gminy Pana Łukasza Draguna z wnioskiem o podjęcie stosownych czynności. Wójt Gminy przedstawił prezentację uzasadniającą złożoną skargę.

77,568,604 unikalne wizyty