MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

  • 29/04/2016 17:00:00

przetargNa podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) i  §3, §4, §6 ust. 1 oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490), Wójt Gminy Terespol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 30 lat nieruchomości położonej na terenie miejscowości Kobylany, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 1057/1 o pow. 0,3316 ha, stanowiącej własność Gminy Terespol.

1. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość położona na terenie Centrum Gminy w Kobylanach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 1057/1 o pow. 0,3316 ha, objęta Księgą Wieczystą LU1B/00060895/9, - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

2. Przeznaczenie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1057/1 znajduje się na terenie o symbolu 4U– zabudowa usług nieuciążliwych.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres 4 lat od podpisania umowy dzierżawy.

3. Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 złotych). Ustalona w drodze przetargu wysokość czynszu podlega opodatkowaniu według obowiązujących stawek VAT.

Czynsz dzierżawny płatny w kwartalnych ratach z góry do 15 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał. Czynsz waloryzowany będzie każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku wzrostu wartości dzierżawionego gruntu Wydzierżawiającemu przysługuje prawo podwyższenia dotychczasowej stawki czynszu do wysokości 3% zaktualizowanej wartości gruntu nie częściej niż raz na 5 lat.

4. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, sala konferencyjna nr 31, II piętro.

5. Wysokość wadium, jego forma i sposób wniesienia:

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt 00/100 złotych). Wpłaty wadium należy dokonać gotówką najpóźniej do dnia 20 maja 2016 r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy Terespol lub na rachunek bankowy PKO BP SA O/Biała Podlaska Nr konta 37 1020 1260 0000 0102 0014 0525 tytułem: „Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1057/1 położonej w miejscowości Kobylany” .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osoby, które przetarg wygrają zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez daną osobę od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawrze z Dzierżawcą umowę dzierżawy na przedmiotowa nieruchomość.

6. Wysokość postąpienia:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

7. Termin zawarcia umowy – na okres do 30 lat.

8. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pokoju Nr 4, Urzędu Gminy Terespol, lub pod nr telefonu 83/411-20-36 od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.

Projekt umowy dzierżawy do zapoznania lub pobrania znajduje się w pok. Nr 4 w Urzędzie Gminy Terespol.

77,617,982 unikalne wizyty