MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY UDZIELONEDrukuj

 • 14/06/2016 09:19:59

Album zdjęćW dniu 9 czerwca 2016 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Terespol podczas której Radni Gminy udzielili Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Rada Gminy jest obowiązana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie nie później niż do dnia 30 czerwca podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego czyli dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  25 maja 2016 r. rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Terespol sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015  wraz  ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Po dyskusji Komisja uznała, że budżet za 2015 rok Wójt wykonał prawidłowo, zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Komisja  pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015 rok i złożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podjęta uchwała przez Komisję Rewizyjną w w/w sprawie wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, która  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.      

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada  Gminy po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Komisji Rewizyjnej po dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2015 r. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało - 9 radnych, 2 - przeciw, wstrzymujących się - 2.

Następnie Radni  Gminy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. W jawnym głosowaniu 8 radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.  

W kolejnej części  posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla gminy Janów Podlaski.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla gminy Zalesie.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Gminie Miasto Terespol.
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol.
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2016.
 • w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.
 • w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Terespol.
 • w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego na uchwałę nr X/81/2003 Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.

W trakcie  posiedzenia Radny Gminy Gabriel Gryciuk złożył na ręce Przewodniczącego Rady skargę na działania Wójta Gminy Terespol w związku z przekroczeniem uprawnień
i naruszeniem praworządności.

W końcowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk w związku z rozstrzygnięciem gminnego etapu Konkursu powiatowego „Piękne bo bialskie” wręczyli nagrody  Laureatom Konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

GALERIA ZDJĘĆ Z XII SESJI RADY GMINY TERESPOL

77,827,045 unikalne wizyty