MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

STANOWISKO DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO WYNAJMOWANIA ŚWIETLIC WIEJSKICH GMINY TERESPOL NA SPOTKANIA Z RADNYMIDrukuj

  • 18/10/2016 14:54:05

W ostatnim okresie do Urzędu Gminy Terespol oraz do Wójta Gminy Terespol wpłynęły wnioski części osób pełniących mandat radnego Gminy Terespol dotyczące NIEODPŁATNEGO wynajęcia świetlic wiejskich w Małaszewiczach, Łobaczewie Dużym, i Lebiedziewie na spotkania z mieszkańcami,  celem omówienia bieżących spraw mieszkańców i spraw dotyczących wspólnot gruntowych.

We wszystkich przypadkach Świetlice nie zostały udostępnione przez GCK zgodnie z wnioskiem wnioskodawców, gdyż tego rodzaju spotkania nie mieszczą się katalogu NIEODPŁATNEGO WYNAJMU określonego w Regulaminie wynajmu świetlic.  Przypomnieć należy, że katalog ten obejmuje dzieci i młodzież, zebrania wiejskie, członków  klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich, członków OSP Gminy Terespol, Klubu Seniora, mieszkańców Gminy w ramach inicjatyw lokalnych, inne osoby i podmioty w celach prywatnych oraz w sytuacjach szczególnych inne osoby i podmioty w ramach działalności statutowej za zgodą Wójta Gminy Terespol.

W świetle Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Terespol oraz mając na uwadze treść innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, zauważyć należy, że żaden z tych przepisów nie nakłada na Wójta Gminy obowiązku nieodpłatnego udostępniania obiektów gminnych jednostek organizacyjnych w celu organizowania przez radnych spotkań z mieszkańcami.

Spotkania te również nie mieszczą się w kategorii zebrań wiejskich, których zwoływanie jest jasno uregulowane w Statutach sołectw uchwalonych przez Radę Gminy Terespol i powierzone kompetencji sołtysa, który może to zrobić z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Wójtem, na pisemny wniosek 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania, czy na wniosek Rady Gminy  lub Wójta Gminy.  Na marginesie należy podkreślić, że ogłoszenia radnych o terminach i miejscach przedmiotowych spotkaniach, zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń zaraz po złożeniu wniosków, zanim Wójt zajął stanowisko w tej sprawie.

W związku z powyższym, jednoznacznie chcemy podkreślić, że aktywność wymienionych wyżej osób w tym zakresie nie wynika ani z kompetencji Rady Gminy ani też upoważnienia Wójta czy Urzędu Gminy, dlatego też Wójt, ani Przewodniczący Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady i jej reprezentowanie na zewnątrz nie bierzemy odpowiedzialności za tego rodzaju działania.

Przypomnieć należy także, że sprawy uregulowania stanu prawnego Wspólnot gruntowych, w szczególności związane ze zmianami w wykazie osób uprawnionych zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu Wspólnot Gruntowych należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś nadzór nad działalnością spółki sprawuje Wójt. Zatem spotkania radnych z mieszkańcami w tym przedmiocie uznać należy za niezwiązane z wykonywaniem mandatu radnego, a powoływanie się na ustawę o samorządzie gminnym za nieuprawnione.  

Merytorycznie sprawami wspólnot gruntowych zajmuje się w Urzędzie Gminy Terespol radca prawny Pani Magdalena Chmiel – Szymańska, która udziela kompetentnej pomocy dla wszystkich członków Wspólnot Gruntowych mających siedzibę na terenie Gminy Terespol.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Romaniuk

77,819,492 unikalne wizyty