MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XIV Sesja Rady Gminy TerespolDrukuj

 • 01/12/2016 15:05:16

XIV Sesja Rady Gminy Terespol

W dniu 24 listopada 2016 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.  Następnie Rada Gminy Terespol  zatwierdziła stawki podatków, które obowiązywać będą od 2017 roku na terenie gminy Terespol oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, które  pozostają na tym samym poziomie jak w 2016 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

1) selektywny - 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

2) nieselektywny- 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

W trakcie posiedzenia Sesji na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mieczysława Romaniuka zostało złożone pismo pn. „SPRZECIW WOBEC ZACHOWANIA RADNEGO” dotyczące Radnego Gminy Pana Łukasza Draguna  pod którym  podpisali się  Sołtysi Gminy Terespol (17 os.)  apelujący o zachowanie godne funkcji radnego, praworządne działania oraz poszanowanie godności innych. (Treść pisma w załączeniu.)

Podczas posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 •  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie ochrony, rewitalizacji zabytków gminnych oraz ich promocji.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku.
 • w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Terespol.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.
 • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Terespol na lata 2016 – 2018”.
 • w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego na uchwałę Nr XIII/108/16 Rady Gminy Terespol z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.

 

Dwie uchwały znajdujące się w porządku obrad posiedzenia Sesji w sprawie zmiany uchwały XXXIV/234/14 Rady Gminy Terespol z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3310) oraz  w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic na terenie Gminy Terespol złożone przez grupę sześciu radnych: Gabriela Gryciuka, Jarosława Wasila, Łukasza Draguna, Jolantę Gawryluk, Edytę Wójcik, Arkadiusza Kędzierawskiego w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym o zwołanie sesji nadzwyczajnej, które  wprowadzone zostały  do porządku obrad Sesji zwyczajnej nie uzyskały poparcia  wymaganej liczby głosów.

Uczestniczący w posiedzeniu Sesji mieli również możliwość wysłuchania  Pana Michała Jodełko pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który  przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. (Prezentacja multimedialna w załączeniu.)

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

77,820,551 unikalne wizyty