MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowegoDrukuj

  • 09/12/2016 12:07:56

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu drogowego

1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust.2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz.UE L 315 z 03.12.2007) oraz art. 23 ust.1
pkt 1, w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r., poz.1867, z późn.zm.).

2. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Terespol
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, POLSKA
21-540 Małaszewicze

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1867, z późn.zm.).

4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy
1)  Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy o charakterze użyteczności publicznej;
2)  Linie komunikacyjne: linie autobusowe obejmujące wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy Terespol.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 27.12.2017 r.

6. Zmiana informacji
Na podstawie art.23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1867, z późn.zm).

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa organizatora: www.gminaterespol.pl
4) Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Terespol

89,867,221 unikalne wizyty