MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

BUDŻET GMINY TERESPOL NA 2017 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 16/12/2016 15:20:48

http://www.gminaterespol.pl/images/news/dsc_1129.jpgW dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XV Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2017 rok. Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie   uchwalili budżet Gminy Terespol na 2017 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2017  głosowało 11 radnych,  przeciw – 4, wstrzymujących się – 0.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy, które pozytywnie/images/news/dsc_1127.jpg zaopiniowały przedstawiony projekt. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie  w wysokości 32.462.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.085.607,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.376.393,00 zł, natomiast  łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 37.722.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.419.000,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.303.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2016 znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

W dalszej części posiedzenia, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Radnego Gminy Pana Józefa Śreniawskiego  z pełnienia dotychczasowej funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej i Spraw Społecznych, Rada Gminy dokonała wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Finansowej i Spraw Społecznych. Większością głosów Przewodniczącym Komisji został wybrany Pan Artur Łozak.

Podczas posiedzenia XV Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 • w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania cmentarzy wojennych, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 • w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • w sprawie w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.

 Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

63,255,421 unikalne wizyty