MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA XVII SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 23/03/2017 09:58:25

/images/zaproszenie_sesja_2017.jpg

Serdecznie zapraszam na posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Terespol,
która odbędzie się w dniu 31 marca  2017 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.


Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.    Interpelacje i zapytania.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.    Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017  pomocy finansowej  dla Województwa Lubelskiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2017.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas określony do trzech  lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Terespol.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
21.    Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
22.    Wolne wnioski i informacje.
23.    Zakończenie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MIECZYSŁAW ROMANIUK

77,616,975 unikalne wizyty