MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJDrukuj

  • 22/05/2017 12:08:04

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  20 marca  2016 r.  w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2016 r.
  5. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania z wykonania  budżetu gminy Terespol za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN KRZYŻANOWSKI

88,989,146 unikalne wizyty