MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Posiedzenie Komisji RewizyjnejDrukuj

  • 13/06/2017 10:41:20

Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg

 
 
Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 9.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.


 
Proponowany porządek posiedzenia:
       
1.  Otwarcie obrad
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.  
6.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
7.  Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Terespol.
10. Projekt  uchwały  uchylający  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian
miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części
miejscowości w gminie Terespol.
11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  i  opracowania  planu
miejscowego dla części miejscowości Krzyczew. 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Małaszewicze.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Zastawek.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
18. Projekt  uchwały    w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego gminy Terespol.
19. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi
dzierżawcami,  na  czas  oznaczony  do  3  lat  kolejnych  umów  dzierżawy,  których
przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
20. Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  określenia  tygodniowego  wymiaru   
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
21. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
22. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
23. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.
Projekty uchwał w załączeniu. 


  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
   JAN KRZYŻANOWSKI

87,829,787 unikalne wizyty