MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy TerespolDrukuj

  • 13/06/2017 10:46:07

Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg

 
  Serdecznie zapraszam na posiedzenie  XIX  Sesji Rady Gminy  Terespol,
która odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.


 
Porządek posiedzenia:
 
1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.  Interpelacje i zapytania.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.   Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Terespol  z  wykonania  budżetu  gminy  za  rok  2016
wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  Lublinie  z  dnia    20  marca    2017  r.    w  sprawie  zaopiniowania
przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za  2016 r.  
8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.  
9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Terespol.
13.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
w gminie Terespol.
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.  
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  i  opracowania  planu
miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Małaszewicze.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Zastawek.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
21.  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego gminy Terespol.
22.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi
dzierżawcami,  na  czas  oznaczony  do  3  lat  kolejnych  umów  dzierżawy,  których
przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
23.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  tygodniowego  wymiaru   
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
24.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
25.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
26.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
27.  Wolne wnioski i informacje.
28.  Zakończenie obrad. 


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MIECZYSŁAW ROMANIUK

77,677,448 unikalne wizyty