MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - nowy terminDrukuj

 • 20/06/2017 15:30:36


Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg


Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

które odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 11.00

w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,

 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.


Proponowany porządek posiedzenia:      

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 10. Projekt uchwały uchylający uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości w gminie Terespol.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Zastawek.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 18. Projekt uchwały  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru   zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN KRZYŻANOWSKI

84,263,169 unikalne wizyty