MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ABSOLUTORIUMDrukuj

  • 23/04/2010 14:38:46
ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY TERESPOL UDZIELONE

Pozytywną ocenę za wykonaną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy wystawili radni Wójtowi Gminy udzielając mu jednogłośnie absolutorium za 2009 rok podczas XXX Sesji Gminy Terespol.
Udzielenie absolutorium wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Jest poprzedzone złożeniem przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły  rok  i jego oceną przez Radę.
Wymogiem ustawowym jest również złożenie sprawozdania z wykonania budżetu do oceny Komisji Rewizyjnej, która uchwałę w tej sprawie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna uznała, że budżet gminy za 2009 rok Wójt wykonał prawidłowo, rzetelnie zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady odczytałÂ  pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dokonała oceny wykonania budżetu w oparciu o kryterium zgodności z prawem.
Budżet gminy Terespol po stronie dochodów został wykonany  w kwocie  24.585.307,33 zł. co stanowi 105,51 % planu. Wydatki zaś wykonano  w kwocie    23.236.922,98 zł. co stanowi 79,43 % planu z tego: wydatki bieżące stanowią 56,71 %, a wydatki majątkowe 43,29 %.
Budżet na 31.12.2009 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.348.384,35 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 31.384,07 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.000.000,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za 2009 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne.
W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:
-w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
-o uchyleniu uchwały w sprawie Statutu Urzędu Gminy w Terespolu.
-w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału     w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym członkom ochotniczej straży pożarnej.
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi     na 2010 rok”.
- uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XIV/108/2004 r.  Rady Gminy Terespol z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Zachęcamy  do zapoznania się  z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
77,691,685 unikalne wizyty