MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 29/01/2018 09:36:39

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnej licytacji maszyn i urządzeń będących własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym.

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym przy ul. Spółdzielczej 3

II. Miejsce, termin i warunki przeprowadzenia licytacji:

1. Ustna licytacja odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łobaczewie Dużym. Prowadzącym licytację będzie Pan Eliasz Pietraszuk – Przewodniczący Komisji ds. przeprowadzenia licytacji.

2. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w gotówce nie później niż do dnia 14 lutego 2018r  do godziny 9:00. Na dokumencie potwierdzającym wpłacenie wadium należy uiścić informację, jakiego urządzenia dotyczy podając liczbę porządkową urządzenia z wykazu maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji.

3. Prowadzący przetarg po jego otwarciu poda do publicznej wiadomości nazwy (firm) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji.

Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w terminie do 20.02.2018r do godz. 14:00 traci złożone wadium.

5. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

6. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednak nie później niż w terminie do 20.02.2018r do godz. 14:00 od dnia zamknięcia licytacji.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

9. Wszelkich informacji dot. licytacji udziela Komisja ds. licytacji w składzie:

p. Eliasz Pietraszuk tel. 505-174-550, p. Regina Niczyporuk tel. 885-494-881,  p. Krystyna Grubisz tel. 691-897-479

III. Informacje o sprzedawanym sprzęcie oraz o miejscu i terminie, w którym można obejrzeć licytowane maszyny i urządzenia:

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji zawierający informacje techniczne, ceny wywoławcze i wysokość wadium znajduje się na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Terespol oraz w siedzibie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łobaczewie Dużym.

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji

62,936,558 unikalne wizyty