MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2019 R.Drukuj

  • 04/01/2019 11:41:43

zbierane i oddawane odpady  Od  1 lutego 2019 r. na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych.

Pobrana od mieszkańców opłaty powinna pokrywać koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • koszty obsługi administracyjnej tego systemu;
  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

o także pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ). Dotychczasowa stawka obowiązująca od 2016 r. nie zapewnia pokrycia w całości kosztów jego funkcjonowania. Głównym założeniem systemu jest aby uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości koszty jego funkcjonowania. Przy dotychczasowych stawkach, tylko w 2018 roku, Gmina Terespol dopłaciła do systemu ok. 60.000 zł.

Mając na uwadze powyższe a także:

- tendencję wzrostową masy wytwarzanych odpadów przez mieszkańców;

- Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju, a co za tym idzie konieczność wyposażenia właścicieli nieruchomości w dodatkowe pojemniki i worki do segregacji papieru i odpadów biodegradowalnych;

- przewidywany wzrost kosztów odpadów przyjmowanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej (do którego muszą trafić wszystkie nasze śmieci);

- niezbilansowany finansowo system gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Terespol 

Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę Nr II/19/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za odpady komunalne, która od 1 lutego 2019 roku wynosi odpowiednio:

1) zbierane i oddawane odpady  

  • w sposób selektywny9 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby,
  • w sposób nieselektywny22 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienia o nowej wysokości miesięcznej opłaty.

Jednocześnie Rada Gminy Terespol w dniu 21 grudnia 2018r. podjęła uchwałę Nr II/20/2018 w sprawie ZWOLNIENIA w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ubiegający się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani do złożenia nowych deklaracji.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie:

 do dnia 15 marca za pierwszy kwartał;

– do dnia 15 maja za drugi kwartał;

– do dnia 15 września za trzeci kwartał;

 do dnia 15 grudnia za czwarty kwartał.

Opłatę można wnosić u Sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Terespol oraz  przelewem na konto nr 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem „Opłata za gospodarowanie odpadami”.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów jak również segregacji do większości z Państwa już dotarły lub dotrą w najbliższym czasie, a w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej gminy Terespol oraz na stronie Spółki Eko-Bug.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Elwira Zielińska - tel. 83 411 20 39 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 pok. nr 13. Ponadto, zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej gminy Terespol, na której na bieżąco będą udostępniane informacje poświęcone selektywnej zbiórce odpadów oraz dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

87,815,190 unikalne wizyty