MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 31/01/2019 14:41:35

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę

Działając  na podstawie art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,   że   w   dniu   25 stycznia 2019 r.   została   wydana   decyzja   Nr 8/19, znak: IF-I.7840.8.64.2018.JF,  dotycząca  pozwolenia  na  rozbiórkę  linii  napowietrznej  SN  15  kV kolidującej z projektowanym parkingiem samochodów ciężarowych i budowę linii SN 15 kV w  ramach  zadania  pn.  „Projekt  przebudowy  i  rozbudowy  terminala  intermodalnego w  Małaszewiczach  wraz  z  zakupem  wyposażenia”,  na  działce  nr  21/57,  obręb  ewidencyjny 0015 Małaszewicze, jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol, gmina Terespol.
Zgodnie  z  przepisami,  z  treścią  decyzji  można  zapoznać  się  w  Lubelskim  Urzędzie Wojewódzkim   w   Lublinie   przy   ul.   Lubomelskiej   1-2,  II  piętro,  pokój  nr  212  telefon (81) 74-24-157, w godzinach pracy Urzędu.

86,331,376 unikalne wizyty