MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INWESTYCJE A OCHRONA RZEKI CZAPELKIDrukuj

  • 18/02/2019 12:07:05

W dniu 15 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Terespol: Krzysztofa Iwaniuka Wójta Gminy Terespol, Bogdana Daniluka Zastępcy Wójta Gminy Terespol, Bogusława Wolskiego Prezesa Zarządu Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach z przedstawicielami PERN S.A. w Płocku: Tadeuszem Zwierzyńskim Wiceprezesem Zarządu PERN S.A. oraz Robertem Woroszyło Pełnomocnikiem Zarządu ds. inwestycji Strategicznych PERN S.A. w sprawie inwestycji planowanych na Bazie Paliw nr 22 PERN S.A. w Małaszewiczach.

INWESTYCJE A OCHRONA RZEKI CZAPELKI

Podczas spotkania przedstawiciele PERN S.A. przedstawili zamierzenia inwestycyjne planowane do podjęcia w najbliższych latach w Bazie Paliw w Małaszewiczach tj. budowę zbiornika paliw o pojemności nominalnej  32 000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną. Przedstawiciele Gminy Terespol  przedstawili swoje oczekiwania dotyczące uwarunkowań środowiskowych planowanej inwestycji oraz bieżących działań w zakresie gospodarki ściekowej. Zaproponowali przyjęcie ścieków bytowych z Bazy Paliw do gminnej oczyszczalni w Koroszczynie. W tym celu należałoby wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1 km oraz przepompownię ścieków, na wykonanie których już w ubiegłym roku Prezes Spółki Eko-Bug wydał warunki techniczne. Z punktu widzenia ochrony wód rzeki Czapelka kwestia odpowiedniego oczyszczania ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych z Bazy Paliw jest  o tyle ważna, że odbiornikiem oczyszczonych ścieków z Bazy Paliw jest właśnie ta rzeka, która zasilać będzie w wodę nowobudowany przez gminę Terespol zbiornik  retencyjno-rekreacyjny w Kobylanach.

Zebrani zgodnie stwierdzili, że oczyszczanie ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych z Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach powinno być gruntownie zmodernizowane z użyciem najnowocześniejszych technologii w tym zakresie. Omówiono możliwy, realny harmonogram wykonania tych prac.

Pan  Tadeuszem Zwierzyński Wiceprezes Zarządu PERN S.A. potwierdził, że Spółka w najbliższych dniach postara się złożyć Gminie Terespol wiążącą deklarację o działaniach w tym zakresie.

88,989,667 unikalne wizyty