MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 12/03/2019 14:01:57

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE TERESPOLZarządzeniem nr 21/19 Wójta gminy Terespol z dnia 8 marca 2019 r. zostały   ustalone zasady udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej w gminie Terespol w 2019 roku.
Nieopłatna  pomoc  prawna  będzie  udzielana  wyłącznie   dla  mieszkańców  zameldowanych  na terenie Gminy Terespol, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwot wskazanych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  11  lipca.2018 r.  w sprawie zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych  oraz  kwot  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej ( Dz.U. 2018, poz.  1358) tj. kwot:
1) 701  zł  –  dla  osoby  samotnie  gospodarującej   (kryterium  dochodowe  dla  osoby  samotnie gospodarującej);
2) 528 zł – dla osoby w rodzinie (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie).

Pomoc prawna będzie świadczona w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00 w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Terespol,  Plac  Ryszarda  Kaczorowskiego  1;  21-540  Małaszewicze w  pok.  Nr  12,  począwszy  od  29  marca  2019 r. do końca  roku 2019 r. Ewentualne  zmiany dotyczące w/w terminu będą każdorazowo publikowane na stronie www.gminaterespol.pl.
Niedopłata pomoc prawa będzie obejmowała:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym  oraz  przysługujących  jej  uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach, w  tym  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) sporządzenie  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  o  ustanowienie pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz o poinformowaniu o kosztach postępowania w tym związanych ze skierowaniem sprawy na drogę sądową i w razie przegranej.
Niedopłata pomoc prawa nie będzie obejmowała:
1) pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub  sądowym  i  pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
2) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Każda  osoba  uprawiona  do  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  zobowiązana  będzie  do złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej  https://ugterespol.bip.lubelskie.pl.

77,694,619 unikalne wizyty