MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTUDrukuj

  • 12/03/2019 14:15:05

WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTU
WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTUWspólne wyzwania. Wspólny rozwój
Jest szansa, aby idea Nowego Jedwabnego Szlaku zmaterializowała się w Polsce. Kluczowym czynnikiem jest realizacja wszystkich planowanych inwestycji infrastrukturalnych (w tym budowa nowego mostu na rz. Bug, wspólnie ze stroną białoruską), które znacząco zwiększą przepustowość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. Podwyższenie jakości infrastruktury przyczyni się do wzrostu znaczenia Małaszewicz w obrocie towarowym na szlaku Azja-Europa oraz wzmocnienia roli Polski w Unii Europejskiej.
Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój
WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTUW dniach 21 - 22 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje inwestorskie – w ramach realizowanego przez firmę CARGOTOR Sp. z o.o. - projektu pt. ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”. Realizacja ww. Projektu będzie stanowić uzupełnienie innych inwestycji realizowanych na tym obszarze przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, m.in. „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol”, „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” czy też rozważanej budowy mostu na Bugu. Podjęte, uzupełniające się wzajemnie działania to z jednej strony konieczność wyrównania standardów w ramach UE w zakresie jakości infrastruktury kolejowej, ale także szansa na powstanie nowoczesnego hubu przeładunkowego w Małaszewiczach. Tylko gotowość techniczna sprawi, że Nowy Jedwabny Szlak zmaterializuje się w Polsce, w Małaszewiczach.
Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój
Projekt . ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” Podczas spotkań zaprezentowane zostały cztery warianty realizacyjne różniące się zakresem i skalą inwestycji. W spotkaniach wzięli udział, m.in. aktualni i przyszli interesariusze Projektu: przedstawiciele gmin, na terenie których projekt jest zlokalizowany, lokalnych terminali przeładunkowych oraz spółek kolejowych.
Uczestnicy konsultacji wielokrotnie  podkreślali znaczenie Projektu jako szansy na wspólny rozwój. W kontekście zdefiniowanych wyzwań formalnych, prawnych, finansowych i społecznych deklarowano elastyczność i gotowość podjęcia rozmów na rzecz powodzenia realizacji Projektu, zwłaszcza w kwestiach wymagających pogodzenia interesów różnych stron. Wspólnie zastanawiano się jak połączyć siły, by zwiększyć szanse jego realizacji. Interesariusze wskazywali, że ranga projektu i sprzyjające prognozy dotyczące obrotu towarowego pomiędzy Europą i Azją stanowią ogromną szansę, a powodzenie może wymagać specjalnych rozwiązań ustawowych.
Informację przygotował: Cezary Mitrus, www.cargotor.com

>>> KONCEPCJA WIADUKTU I UKŁADU DROGOWEGO W KOBYLANACH <<<

77,616,446 unikalne wizyty