MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Uroczysta Sesja Rady Gminy Terespol z okazji XX- lecia samorząduDrukuj

  • 16/07/2010 13:49:28
XX LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Po 20 latach funkcjonowania odnowionych lokalnych struktur władzy, samorządy w całej Polsce obchodzą uroczyście XX-lecie samorządu terytorialnego. W naszej gminie rocznicowe obchody tego ważnego Jubileuszu  odbyły się w dniu 10 lipca 2010 r.
Uroczystości rozpoczęła Msza Åšwięta odprawiona w Kościele Åšwiętej Trójcy w Terespolu w intencji wszystkich tych,  którzy przyczynili się do rozwoju „naszej małej ojczyzny”. Po Mszy Åšw. wszyscy udali się do Zespołu Szkół im.Orła Białego w Kobylanach, gdzie   odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Terespol z udziałem licznie przybyłych gości.
Uroczystość stała się okazją do podsumowania ostatnich 20 lat działalności władz samorządowych Gminy Terespol, a także do przedstawienia i uhonorowania ludzi, którzy na rzecz samorządności pracowali, którzy ją tworzyli bądź aktywnie wspierali.
W sesji wzięli udział m.in: radni i sołtysi obecnej  i poprzednich kadencji, kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy, Parlamentarzyści, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP i Rady Regionalnej ZGWRP, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Duchowni, Wójtowie sąsiednich gmin,  mieszkańcy Gminy, media.

Uroczystego otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk.  Następnie przypomniał  historię odtworzenia samorządu terytorialnego.
Wysoka Rado, Panie Wójcie, Panie i Panowie Sołtysi, Dostojni Zaproszeni Goście, Mieszkańcy Gminy Terespol
„Reforma Samorządowa obok przemian gospodarczych miała zasadnicze znaczenie na kształtowanie się Państwa Polskiego. Oceniana jest jako jedna z najważniejszych zmian w polskim ustroju, która po roku 1990 w znacznym stopniu przyczyniła się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, dając realny wpływ na decyzje władz w ich najbliższym otoczeniu.” Jak doszło do odbudowy samorządu terytorialnego, co to znaczy dla życia narodu i życia społeczności lokalnej. Otóż w lipcu 1989 roku po pierwszych częściowo wolnych wyborach  Senat Rzeczypospolitej na swoim pierwszym posiedzeniu podjął uchwałę o restytucji samorządu terytorialnego i przygotowaniu przez Senat inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. 8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym, teraz zwaną ustawą o samorządzie gminnym. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do rad gmin, miast i miasteczek. Społeczeństwo wówczas nie wierzyło w istotę i założenia samorządu gminnego. Frekwencja  w wyborach była bardzo niska i wyniosła około 40%. Jednak dało to początek wyzwoleniu inicjatyw obywatelskich, zaangażowania się w tą sprawę wielkich rzesz ludzi, zaczęły  powstawać społeczne komitety budowy telefonów, wodociągów, kanalizacji itp. Kraj poczuł świeży wiatr i  nowy zapach. Gmina otrzymała samodzielność, ale stała się jednocześnie odpowiedzialna za podejmowane decyzje jak również i jej mieszkańców.
Gmina Terespol w tym czasie wchodziła w skład jednostki samorządowej jaką było Miasto i Gmina Terespol. Jednak na skutek rozbieżności interesów i potrzeb mieszkańców od 1 stycznia 1992 roku na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, powstały dwie niezależne jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Terespol i Miasto Terespol.
28 lutego 1992 roku  po wyborach uzupełniających odbyło się pierwsze posiedzenie  Rady Gminy Terespol w świetlicy wiejskiej w Łobaczewie Małym. Podjęte na tej sesji wybory i decyzje stały się bardzo stabilne i przyczyniły się do szybkiego nadrabiania zaległości cywilizacyjnych zaczynając od infrastruktury komunalnej, drogowej, oświatowej a skończywszy na dostępie do bezpłatnego Internetu.
Moim zamiarem nie jest ocenianie minionych 20 lat działalności naszego samorządu.
Był jednak to czas, w którym mogliśmy wiele uczynić dla naszej wspólnoty lokalnej. Staraliśmy się na miarę naszej wiedzy i doświadczenia podejmować rozsądne, logiczne i korzystne decyzje, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej i spełniać ich oczekiwania.
Wam, którzy przez te minione lata tworzyliście samorządową, gospodarczą i społeczną rzeczywistość naszej gminy, Wam, którzy swoją aktywnością i życzliwością wspieraliście i wspieracie,  chcę wyrazić swą wdzięczność i powiedzieć dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy korzystają z dokonań i dobrodziejstw tych minionych 20 lat.
Szanowni  Samorządowcy
To Wy angażujecie się do pozytywistycznej pracy  w swojej „małej ojczyźnie”, to Wy aktywizujecie lokalne społeczności, to Wy decydujecie o najważniejszych sprawach dotykających mieszkańców naszej gminy.
Ten 20 letni okres stał się doświadczeniem i wiedzą o potrzebach naszej „małej ojczyzny”.
W tym szczególnym dniu pracującym w samorządzie Panu Wójtowi, Radnym,  Sołtysom, Pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyjnych życzę zadowolenia, spełnienia tej doniosłej społecznie roli. Niech dobre pomysły i decyzje służą lokalnej społeczności.
Życzę wytrwałości i powodzenia w podejmowaniu działań.
Życzę, by kolejne lata były wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Wszystkim  Samorządowcom obecnym oraz z poprzednich kadencji dziękuję za pracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy.
Lokalna demokracja ma już 20 lat.
Dziękuję dyrektorom i kierownikom zakładów pracy z terenu naszej gminy, szefom jednostek organizacyjnych gminy, duszpasterzom,   przedstawicielom   samorządu   powiatowego i  wojewódzkiego,   parlamentarzystom,   administracji   rządowej i administracji specjalnej, zaprzyjaźnionym samorządom jak również sąsiadom oraz wszystkim osobom za dotychczasową współpracę z naszym samorządem.


Następnie głos zabrał Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk, który zaprezentował pokaz multimedialny obrazujący dokonania tych minionych 20 lat naszej gminy.

Obchody jubileuszu były szczególna okazją do podziękowań wszystkim tym, którzy w całym dwudziestoleciu byli związani z działalnością samorządu gminnego.
Uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych nadanych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
Pani Grażyna Tarasiuk, Pani Wiesława Szymańska, Pan Władysław Kowal
Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę:
Pani Marzena Andrzejuk, Pani Bożena Konieczka, Pani Bogdan Daniluk, Pan Henryk Kamiński
Medalem Brązowym z Długoletnią Służbę:  Pani Danuta Wowczeniuk
Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, podkreślając znaczenie administracji samorządowej w życiu społeczności lokalnej, w uznaniu pracy na rzecz samorządności uhonorowała dyplomami uznania Przewodniczącego Rady Gminy Terespol Pana Mieczysława Romaniuka  oraz Wiceprzewodniczącą  Rady Panią Genowefę Zięba.
W uznaniu zasług i zaangażowanie w rozwój  Powiatu Bialskiego Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski wręczył Przewodniczącemu Rady Gminy Terespol Panu Mieczysławowi Romaniukowi statuetkę  „Bialski Orzeł Samorządności''.
Wójtowi Gminy Panu Krzysztofowi Iwaniukowi wręczono Medal za zasługi dla Związku Kombatantów RP. Wręczenia  dokonał  Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan Janusz Łojko oraz Sekretarz Bolesław Ługowski.
Wolą Rady Gminy Terespol było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Terespol. Tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano ks. Ryszarda Andruszczaka byłego proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Åšwiętej  Trójcy w Terespolu.
Z okazji 20 lecia odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce Samorząd Gminy Terespol uhonorował jubileuszową statuetką oraz różą samorządu osoby zasłużone dla rozwoju Gminy Terespol.
Jubileuszowa statuetkę otrzymali obecni i byli radni Gminy Terespol, obecni i byli sołtysi Gminy Terespol, Kierownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy, obecni i byli Dyrektorzy Szkół, Parlamentarzyści, Administracja państwowa i samorządowa,  przedsiębiorcy oraz Honorowy Obywatel Ks. Ryszard Andruszczak.
Złotą różę samorządu otrzymali pracownicy Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.
Jubileuszowe statuetki oraz róże samorządu wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk oraz Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk.

M. Szymańska

 

89,867,310 unikalne wizyty