MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

VII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 08/01/2020 12:15:10

VII SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 30 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się VII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Najważniejszym punktem  posiedzenia VII Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie w wysokości 32.330.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.414.699,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.915.300,93 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona
w wysokości 34.574.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29.217.500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.356.500,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2020 znajduje się pod adresem www.bip.gminaterespol.pl.

Wykaz podjętych uchwał:

  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok.
  • uchylająca uchwałę w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
  • w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
  • w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
  •  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

62,929,068 unikalne wizyty