MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE Starosty Bialskiego z dnia 23 lipca 2020 r.Drukuj

  • 27/07/2020 14:19:22

Biała Podlaska, dnia 23 lipca 2020 r.

RS.6540.1.2020.MK

OBWIESZCZENIE
Starosty Bialskiego z dnia 23 lipca 2020 r.


Starosta Bialski na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA), a także art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla potrzeb zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przejścia   granicznego   Terespol   -   Brześć,   Etap   1   -   Rozbudowa   układu   torów o  prześwicie 1520 mm stacji Terespol". Roboty geologiczne zlokalizowane zostały na działkach 617, 693, 694, 695, 696, 697/17 obręb Kobylany, gmina Terespol; 2, 3, 4, 5, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 134, 263, 268, 410, 413, 417, 421, 427, 429, 430, 432, 433, 438, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 461, 462. 464, 465, 467, 468, 469, 470 obręb Polatycze, gmina Terespol; 2028/1, 2390/2 obręb Błotków, gmina Terespol Miasto; 31/28 obręb Terespol, gmina Terespol Miasto, powiat bialski, województwo lubelskie.
      Z    treścią   powyższej    decyzji    można    się    zapoznać    w    Wydziale    Rolnictwa I  Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej  Podlaskiej, z/s ul. Brzeska 41, piętro II pokój nr 216 w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 24 lipca do 6 sierpnia 2020 r., tj. przez 14 dni.
      Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Starosty Bialskiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (http://www. spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl.) i tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta Terespol i Urząd Gminy Terespol.

 

Pobierz dokument

77,694,884 unikalne wizyty