MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

  • 07/08/2020 12:47:40

WOTUM ZAUFANIA ZA 2019 ROK ORAZ ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK UDZIELONE WÓJTOWI GMINY TERESPOL

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEW dniu 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia został uzupełniony skład osobowy Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Nowym członkiem Komisji została Zenobia Kopeć.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Sylwesiuka, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, na IX Sesji Rady Gminy dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Została nim Jolanta Gawryluk.

Jednym z punktów IX Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Jolantę Gawryluk z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Andrzeja Jawtoszuka z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych Rada Gminy Terespol dokonała zmiany Wiceprzewodniczących w/w Komisji. Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Gminy wybrała Janusza Semeniuka natomiast Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych została Zenobia Kopeć.

Nadrzędnymi punktami obrad podczas posiedzenia IX Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały w sprawie:

- udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2019 rok;

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2019 rok;

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk omówił raport o stanie Gminy Terespol za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2019 rok. W dyskusji brali udział radni gminy: Łukasz Dragun oraz Gabriel Gryciuk. Odpowiedzi na zadawane pytania udzielali Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk, Zastępca Wójta Gminy Bogdan Daniluk oraz Skarbnik Gminy Edyta Maruda. Szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie zamieszczone na stronie internetowej www.gminaterespol.pl.

Mieszkańcy Gminy Terespol nie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się  na temat raportu o stanie Gminy Terespol  za 2019 rok.

Po zakończeniu dyskusji nad raportem odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy.

Za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2019 rok głosowało 10 radnych, przeciw- 1 , wstrzymujących się-1. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinie RIO  i uchwałę Komisji Rewizyjnej a następnie Skarbnik Gminy Edyta Maruda przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Terespol za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego gminy Terespol za 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Terespol otworzył dyskusję nad omówionymi i przedłożonymi materiałami. Radni nie skorzystali z możliwości zabrania głosu w dyskusji. Nie wniesiono żadnych pytań i uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Terespol za 2019 rok    jak również do pozostałej dokumentacji.

Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2019 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymujących się-2 .

Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Po rozpatrzeniu wszystkich punktów w porządku obrad koniecznych do rozpatrzenia absolutorium odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok głosowało 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymujących się-2 .

Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

W związku z wprowadzeniem obowiązku segregacji odpadów, podczas posiedzenia IX Sesji Rady Gminy Terespol, została podjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Rada Gminy uchwaliła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 52 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Nadal obowiązuje stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Terespol, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Warunkiem uzyskania w/w zwolnienia jest złożenie oświadczenia w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Od 1 stycznia 2021 r. uchylone zostaje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała NR IX/110/20 Rady Gminy Terespol z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wzór deklaracji stanowi załącznik do w/w uchwały).

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol;

zmieniająca uchwałę  w sprawie  wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol;

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol;

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2019 rok;

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2019 rok;

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2020;

w sprawie  pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego utworzenia użytku ekologicznego;

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości;

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Nr X/81/2003 Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia  zmian miejscowego planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol;

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Kobylany;

w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

w sprawie zwolnień w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=QbCJs865qNk

77,693,323 unikalne wizyty