MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Informacja na temat przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie TerespolDrukuj

  • 21/01/2021 15:30:35

Informujemy, iż w dniu 2 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 5908 (http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/5908/akt.pdf), zamieszczone zostało Ogłoszenie NR GKN.T.6620.1.2019.ML Starosty Bialskiego, z dnia 30 listopada 2020 r. informujące, że projekt operatu opisowo kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków wszystkich obrębów Gminy Terespol, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i ujawnione zostały w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Bialskiego.

Prowadzona z inicjatywy Starosty modernizacja objęła m.in. aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Powierzchnie działek ewidencyjnych określone zostały z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogły ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostały nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostały ich funkcje i obliczone powierzchnie. Zaktualizowane zostały dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków mogła, więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Prace prowadzone na terenie naszej gminy poprzedzone były kampanią informacyjną prowadzoną przez Starostwo, a informacje o zmianach były upubliczniane i ujawniane w celu weryfikacji przez każdego czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, a także wymiaru podatków – art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.).

Zatem dane przekazane dla Urzędu Gminy Terespol ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, wynikające ze zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków będą podstawą do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia informujemy, że każdy kto ma zarzuty do wprowadzonych zmian po opublikowaniu ww. ogłoszenia może wystąpić z wnioskiem o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zakres dokonanych zmian odnaleźć można na stronie internetowej http://powiatbialski.geoportal2.pl,informację uzyskać można również pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Oddział Zamiejscowy w Terespolu, tel. (83) 375 27 15. Natomiast wnioski o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej https://www.powiatbialski.eu/?page_id=584.

 

77,629,390 unikalne wizyty