MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET NA 2021 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 01/02/2021 14:05:06

W dniu 8 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

 • · w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2021-2024;
 • · w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2021 rok;
 • · w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Następnie Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2 (dwóch radnych było nieobecnych na posiedzeniu Sesji).      

Nadrzędnym punktem obrad, podczas posiedzenia XI Sesji Rady Gminy Terespol, było podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Podjęcie tej ważnej decyzji, zgodnie z procedurą, poprzedziły prace Komisji Rady Gminy Terespol. Projekt budżetu na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez stałe Komisje. Pozytywną opinię wystawiła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 35.556.903,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34.174.600,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.382.303,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 39.404.270,00 z, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.003.270,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.401.000,00 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. (dwóch radnych było nieobecnych na posiedzeniu Sesji). Tym samym budżet został przyjęty.

Podczas posiedzenia Rada Gminy uchwaliła nową stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny pozostaje bez zmian w wysokości 52 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Podczas posiedzenia Rada Gminy podjęła:

 • · Apel Rady Gminy Terespol w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz Funduszu Odbudowy;
 • Uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • Uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020;
 • Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 • Uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok;
 • Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2021 roku;
 • Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu;
 • Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=zSyJvX5oi_Y

87,831,916 unikalne wizyty