MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 11/06/2021 10:03:03

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 31 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy Terespol Radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag do:

 • Sprawozdania za rok 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Terespol na lata 2019-2021;
 • Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Terespol za rok 2020;
 • Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

 Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok;
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w treści w treści: „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Kobylany;
 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu;
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 100822 L z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”;
 • w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, w tym trybu konsultacji;
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol;
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Terespol-Koroszczyn przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Terespol-Koroszczyn;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym podmiotem, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy rybackiego użytkowania wody, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2021;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozpatrzenia Petycji - Listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji „o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji „o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej eliminacji glifosatu;
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. – o dodatkach mieszkaniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem:  https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/e6004c87-5ca2-4737-aadb-e967b1d2730c

77,675,527 unikalne wizyty