MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Ostatnia sesja w kadencji 2006-2010Drukuj

  • 12/11/2010 12:24:15

10 listopada 2010 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie ostatnie posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Terespol. Obradom  przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Kończąca się kadencja była nie tylko okazją do złożenia podziękowań, ale również do podsumowania dokonań samorządu gminnego w mijającej  kadencji 2006-2010.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że   pierwsza sesja Rady Gminy Terespol  odbyła się 23 listopada 2006 r. od tego czasu na terenie Gminy zrealizowano  wiele ważnych zadań. Był to okres intensywnej pracy.
Podsumowania kadencji dokonał  Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk.
W pierwszej kolejności przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności  za okres od ostatniej Sesji.
Następnie przypomniał najważniejsze dokonania  samorządu gminnego w kadencji 2006-2010,  przedstawiając prezentację multimedialną,  która została  zamieszczona na stronach Urzędu Gminy w aktualnościach.
Podkreślił, że V kadencja ( 2006 – 2010) w  gminie to okres szczególnie wytężonej pracy, który zaowocował zakończeniem odbudowywania zapóźnień cywilizacyjnych w infrastrukturze komunalnej, społecznej, kulturalnej i informacyjnej. Ogromne fundusze unijne wsparły plany prorozwojowe gminy  szczególnie w infrastrukturze drogowej.
Była to niezwykle owocna kadencja.
Mijająca kadencja jest również chwilą do złożenia  wzajemnych  podziękowań  za udaną współpracę na rzecz naszych mieszkańców.
W ramach podsumowania radni, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, otrzymali z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady pamiątkowe srebrne tulipany, okolicznościowe podziękowania oraz upominki.

Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy otrzymali  również dyplomy uznania od Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego w związku z kończącą się V kadencją w podziękowaniu za realizację wspólnych zadań takich jak: droga powiatowa Koroszczyn-Kobylany, Lebiedziew, partnerstwo w prowadzeniu szkoły średniej i gimnazjum w Małaszewiczach oraz porozumienie na rzecz Małego Ruchu Granicznego i ułatwień  w przekraczaniu granicy.
Radni Gminy Terespol podczas posiedzenia podjęli ostatnie uchwały w mijającej kadencji :
•    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
•    w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
•    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2011 roku.
•    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.
•    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2011 roku.
•    w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności                                              i wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa  i wynagrodzenia za inkaso.       
•    w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
•    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  z Gminą Miejską Biała Podlaska dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”.
•    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łomazy.
•    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobów Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Terespol nieruchomości położonych w miejscowości Koroszczyn oraz nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w miejscowości Koroszczyn stanowiącej własność  Gminy Terespol.


  

Zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi na 2010 rok” do którego nie wniesiono uwag.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

77,676,450 unikalne wizyty