MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 12/10/2021 12:28:46

GDDKiAGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że jest inwestorem planowanej budowy autostrady A-2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaska - granica państwa.

Realizacja inwestycji i wypłata odszkodowań odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami ww. Ustawy decyzję o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID) oraz decyzje o ustaleniu odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi będzie wydawał Wojewoda.

Zawiadomienie o wszczęciu przez Wojewodę postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID oraz zawiadomienie o jej wydaniu wysyłane są na adres właściciela lub użytkownika wieczystego wskazany w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwego miejscowo Starostę, dlatego ważne jest, aby dane osobowe i adresowe uwidocznione w tej ewidencji były aktualne.

Decyzja ZRID zatwierdza projekt budowlany drogi, a prawo własności nieruchomości przejętych pod budowę drogi z mocy prawa przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Po wydaniu decyzji ZRID Wojewoda wszczyna postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania za te nieruchomości. Wojewoda ustala odszkodowanie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Odszkodowanie ustalone przez Wojewodę może zostać powiększone o 5 proc. wartości nieruchomości, jeżeli właściciel wyda nieruchomość do dyspozycji GDDKiA w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wydaniu decyzji ZRID (w przypadku nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności będzie to termin 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID). W przypadkach nieruchomości zabudowanych niezbędny jest kontakt z GDDKiA i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Odszkodowanie za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi dodatkowo zostanie powiększone o 10.000 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości mieszka w budynku usytuowanym na działce.

Wydanie nieruchomości nie jest równoznaczne z akceptacją wysokości ustalonego przez Wojewodę odszkodowania za jej nabycie. W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji odszkodowawczej właściciel może złożyć odwołanie do Ministra właściwego ds. Infrastruktury. W przypadku złożenia odwołania można ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 70% kwoty odszkodowania ustalonego w decyzji.

W ciągu 5 lat od otrzymania odszkodowania nabycie innej nieruchomości za uzyskane środki zwolnione jest z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku osób fizycznych przychody uzyskane z odszkodowania są co do zasady wolne od podatku dochodowego.

Jeżeli decyzji ZRID został przez Wojewodę nadany rygor natychmiastowej wykonalności oznacza to, że inwestor może niezwłocznie rozpocząć prace budowlane, dlatego właściciel powinien jak najszybciej wydać swoje działki pod budowę drogi. Nieprzekazanie nieruchomości wiąże się ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego (czyli administracyjnego odebrania działki), które przeprowadzane jest na koszt właściciela.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących planowanej budowy autostrady A-2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca bezpośredni kontakt z Oddziałem w Warszawie przy ul. Mińskiej 25:

-      e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

-      w zakresie nieruchomości i odszkodowań: telefon 22 209-24-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania

87,813,747 unikalne wizyty