MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET NA 2022 ROK UCHWALONYDrukuj

  • 18/03/2022 09:50:19

W dniu 30 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia Rada Gminy zapoznała się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

● w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2022-2025;

● w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2022 rok;

● w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2022 rok a następnie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymujących się - 2.    

Kulminacyjnym punktem posiedzenia XVIII Sesji Rady Gminy Terespol było podęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z obowiązującą procedurą podjęcie tej ważnej decyzji było poprzedzone pracami Komisji Rady Gminy Terespol. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetowo - Finansowa i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2022 rok. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok głosowało - 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymujących się - 1. Tym samym budżet został przyjęty.

Zgodnie z przyjętym budżetem:

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 35.062.050,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.233.571,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.828.479,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 41.605.189,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29.375.189,00 zł  i wydatki majątkowe w kwocie 12.230.000,00 zł.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

●  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

● w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

● w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok;

● w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Terespol;

● w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Terespol;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

● w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol”;

● w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024;

● w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Terespol na lata 2022-2024;

● w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/f557ca6e-c994-46f1-927d-9f2dcce99d18

77,568,577 unikalne wizyty