MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XIX SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 10/05/2022 10:19:34

W dniu 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;

● w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol;

● w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol";

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze Małe;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze Małe;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze Małe;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części obszaru Małaszewicze Małe;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części obszaru "Centrum Gminy" w miejscowości Kobylany;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Krzyczew;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Zastawek;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości;

● w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na 2022 rok;

● w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Terespol;

● zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dla osób fizycznych dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

● w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Terespol";

● w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

● w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w roku 2022;

● w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2022 r.;

● w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Terespol "Korpus Wsparcia Seniorów"
na rok 2022;

● w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Podczas posiedzenia XIX Sesji Rady Gminy Terespol Radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag do Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Terespol
za rok 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem:  https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/27d02349-b617-4562-95af-410b283a77bb

77,693,616 unikalne wizyty