MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 18/01/2011 10:57:29

28 grudnia 2010 r. i 11 stycznia 2011 r. odbyły się kolejno II i III Sesja Rady Gminy Terespol, którym przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.
Podczas II Sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Danuta Wowczeniuk wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego Pani Jadwidze Turula. Następnie radna złożyła ślubowanie, co jest równoznaczne z objęciem mandatu na kadencję 2010-2014.
Stosowaną uchwałą Pani Jadwiga Turula została dopisana do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Istotnym punktem porządku obrad II Sesji Rady Gminy Terespol  było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok do którego Radni Gminy nie wnieśli uwag. Budżet Gminy na 2011 r. został uchwalony jednogłośnie.
Dochody budżetu gminy  określone zostały  łącznie w wysokości 21.188.159,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie  19.948.303,02  zł i dochody majątkowe w kwocie 1.239.855,98 zł,  natomiast łączna kwota planowanych  wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 26.163.791,00 zł,   z tego  wydatki bieżące w kwocie 16.700.784,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.463.007,00 zł.
Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na 2011 r. znajduje się pod adresem www.terespol.netbip.pl.
W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli następujące uchwały:
•    w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
•    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
•    zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
•    zmieniającą uchwałę w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2011 roku.
•    w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania.
•    w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
•    w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych w Gminie Terespol na lata 2011-2015”.
•    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie   na 2011 rok.
•    w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
•    w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego.
   
Podczas posiedzenia  III Sesji Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Jarosław Szymczyk dokonał wręczenia odznaczenia państwowego, nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Te zaszczytne odznaczenie - Srebrny Krzyż Zasługi został wręczony wieloletniej Radnej Gminy Terespol Pani Halinie Ostapczuk, za zasługi w działalności społecznej i samorządowej.
Gratulacje również  złożyli Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Wójt Gminy Terespol oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk.
W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego.
Za odrzuceniem  wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego głosowało 13 radnych, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.
Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się pod adresem podanym poniżej.
W końcowej części posiedzenia radni zapoznali się ze sprawozdaniem  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przemocy Domowej oraz Wykluczenia  Społecznego  za rok 2010, do którego nie wnieśli uwag.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


RADA GMINY TERESPOL KADENCJA  2010 - 2014Przewodniczący Rady Gminy Terespol: Mieczysław Romaniuk
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Terespol: Halina Ostapczuk


KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Przewodniczący- Józef Åšreniawski
Członkowie:

 • Wiesław Kowalski
 • Andrzej Moździerz
 • Waldemar Kopcewicz
 • Mirosław Kijuk
 • Bogusław Parafiniuk
 • Gabriel Gryciuk
 • Adam Sepczuk
 • Artur Łozak


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący- Jan Krzyżanowski
Członkowie:

 • Janusz Semeniuk
 • Grzegorz Oleszczuk
 • Jadwiga Turula

86,195,632 unikalne wizyty