MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XXIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 23/09/2022 14:07:02

XXIII SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;

● w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2022/2023;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Terespol a Gminą Piszczac w zakresie przekazania przez Gminę Terespol Gminie Piszczac realizacji zadania  w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Terespol bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu;

● w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy Pl. Ryszarda Kaczorowskiego w Kobylanach;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części obszaru "Centrum Gminy" w Kobylanach;

● w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Terespol;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości;

● w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej;

● w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy nieruchomości stanowiące drogi o znaczeniu lokalnym wybudowane/przebudowane w ramach inwestycji pn.: "Budowa autostrady A2 od węzła Cicibór do granicy państwa - odc. XII węzeł Dobryń bez węzła - od km 650+300 do km 657+137.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/926eb724-7bdb-4300-8a99-68b20f1d1293

Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej -  

od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 26 sierpnia 2022 r.

77,691,197 unikalne wizyty