MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

XXV SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 23/01/2023 11:45:40

W dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
● w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz ich rodziców;
● w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2023 roku;
● w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2023 roku;
● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;
● w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;
● w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Terespol;
● zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze", w tym trybu konsultacji;
● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości;
● w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Koroszczyn;
● w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
● w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
● w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
Podczas posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy Terespol Rada Gminy wyraziła następujące opinie:
● w sprawie stawek podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od podejmowania uchwały i przyjęcie stawek na poziomie ustawowym;
● w sprawie stawki podatku leśnego na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od podejmowania uchwały i przyjęcie stawki na poziomie ustawowym;
● w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty;
● w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty;
● w sprawie opłaty reklamowej na terenie Gminy Terespol w 2023 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/5145208c-39fb-432a-be58-1f06f0475d1d

76,041,594 unikalne wizyty