MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET NA ROK 2023 UCHWALONYDrukuj

 • 23/01/2023 11:50:57

W dniu 28 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się jedna z najistotniejszych sesji w roku, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Głównym punktem obrad podczas posiedzenia XXVI Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Na sesji zostały przedstawione pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2023-2026;
 • w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2023 rok;
 • w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Podczas posiedzenia Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.

Radni Gminy Terespol, zdecydowaną większością głosów, podjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.

Zgodnie z przyjętym budżetem:

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 47.555.352,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 35.922.336,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.633.015,97 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie
66.936.594,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.236.232,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33.700.361,04 zł.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023;
 • w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania dodatku za wychowawstwo nauczycielom w grupach przedszkolnych;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Terespol;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/59c94f32-0784-4b81-bb2a-4b433308eee3

84,263,715 unikalne wizyty