MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROZPOCZNIE SIĘ DŁUGO OCZEKIWANA NAPRAWA DROGI PRZY TERMINALU SAMOCHODOWYM W KOROSZCZYNIEDrukuj

  • 16/11/2023 14:48:54

ROZPOCZNIE SIĘ DŁUGO OCZEKIWANA NAPRAWA DROGI PRZY TERMINALU SAMOCHODOWYM W KOROSZCZYNIE Z chwilą wybudowania Terminala Samochodowego w Koroszczynie droga krajowa na wysokości TSK stała się drogą Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. Pod koniec 2022 r. został wygaszony trwały zarząd LZOPG na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1099/12, obrębu Koroszczyn i w/w droga zlokalizowana na tej działce stała się własnością Skarbu Państwa, który reprezentuje Starosta Bialski. Wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości, która pełniła funkcję ogólnodostępnej drogi publicznej, bez wskazania następcy prawnego jako zarządcy drogi, spowodowało, że droga stała się „niczyja”. Mając na uwadze fatalny stan techniczny drogi, który rodził bardzo wiele konfliktów i problemów, Starosta Bialski poczynił próby zamknięcia drogi poprzez wprowadzenie zmiany organizacji ruchu i ustawienie znaku zakazu ruchu. Wójt Gminy Terespol zaopiniował negatywnie przedstawiony projekt, który w efekcie skutkowałby zamknięciem drogi. Z uwagi na bardzo duże znaczenie tej drogi w układzie komunikacyjnym DPG Kukuryki i Terminala Samochodowego zarówno dla służb granicznych, służb ratowniczych, policji, instytucji i podmiotów gospodarczych tam funkcjonujących a także osób dojeżdżających do pracy, po licznych interwencjach w/w podmiotów jak i samorządu gminy Terespol w efekcie odstąpiono od zamiaru jej zamykania, a Starosta Bialski poczynił starania u Wojewody Lubelskiego o pozyskanie funduszy na jej wyremontowanie.
Gmina Terespol aktywnie wsparła starania Starosty o uzyskanie dofinansowania, i w dniu 10 listopada 2023 r. przedstawiciele Gminy Terespol - Wójt oraz Z-ca Wójta, osobiście udali się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów, złożonych wyjaśnień i negocjacji w szczególności z Dyrekcją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa zapadła decyzja Wojewody o przekazaniu Staroście kwoty 80 000 zł na zabezpieczenie w/w drogi poprzez wykonanie remontu.
Urząd Gminy Terespol informuje, że droga ta nigdy nie była drogą gminną !

89,548,909 unikalne wizyty